กุญแจคณิตศาสตร์  2.3 ก  ข้อ 1.1

1.จงหาื้พื้นที่ของรูปต่อไปนี้  (เขียนเฉพาะคำตอบ) 

 

1)

 พื้นที่ ของ    สี่เหลี่ยม ABCD 

 การหาพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD

 วิธีทำ          

 แนวคิด        เรียนให้รู้จริงไม่ต้องท่อง นะ  เข้าใจทำได้นะ

 

                 เส้นทแยงมุมตัดกัน   และแบ่งสี่เหลี่ยม ออกเป็นสามเหลี่ยม   4  รูป

 

                 เรามีสูตรหาพื้นที่ว่า    1/2  x  ฐาน  x   สูง         มาดูที่รูป 

                                     การหาพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD

 

  จะหา     4  รูปก็ได้   หรือหา   2  รูปก็ได้    ผลออกมาจะเท่ากันนะครับ  ถ้าคำณวนถูก  

 

   หาพื้นที่  รูปสี  ฟ้า    

                                     =      1/2     x     ฐาน     x      สูง     

                                     =      1/2     x      4       x       2 

                                     =       4

 

   หาพื้นที่  รูปสี เขียว  

                                     =      1/2     x     ฐาน     x      สูง     

                                     =      1/2     x      4       x       2 

                                     =       4

 

   พื้นที่            =       พื้นที่รูปสีเขียว   +   พื้นที่รูปสีฟ้า        

                    =             4             +        4 

                     =            8          ตาราง หน่วย

                            ____________________________________________