กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 2.3 ก.ข้อ 12

การหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก

12.   กำหนดให้ สามเหลี่ยม ABC   และ    สามเหลี่ยม DEF      เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มี 

 

     มุม ABC , มุม DEF  เป็นมุมฉาก 

 

     อัตราส่วน 4:5  

 

จงหา อัตราส่วนของพื้นที่ของ  สามเหลี่ยม ABC       ต่อพื้นที่ของ    สามเหลี่ยม DEF

 

วิธีทำ

     จากโจทย์  สามารถ วาดรูปได้ดังนี้   

         พื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก

 

           หาพื้นที่สามเหลี่ยม      =    1/2  x  ฐาน  x   สูง

 

        -   พื้นที่     สามเหลี่ยม ABC 

                                          =     1/2  x   4  x   4    

                                          =     8          ตาราง หน่วย

 

      -    พื้นที่    สามเหลี่ยม DEF 

                                           =     1/2  x   5  x   5                      

                                           =     12.5     ตาราง หน่วย

 

   อัตราส่วนของพื้นที่ของ  สามเหลี่ยม ABC   ต่อพื้นที่ของ    สามเหลี่ยม DEF

                                            =       8  :   12.5

                                            =       1  :    1.56              เอา  8  หารตลอด                          

                            _____________________________________