กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 2.3 ก.ข้อ 4

การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

  พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู     =   1/2   x   ผลบวกด้านคู่ขนาน    x     สูง

4     รูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีด้านคู่ขนานยาว  13  เซนติเมตร  และ  9  เซนติเมตร 

มีความสูง     18  เซนติเมตร   จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนี้

 

วิธีทำ 

จาก   โจทย์ ได้รูปดังนี้

                              พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

  พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู  =   1/2   x   ผลบวกด้านคู่ขนาน    x     สูง

                               =   1/2   x      ( 13   +  9  )      x     18

                               =   1/2   x               22           x     18

                               =    198              ตารางเซนติเมตร

                            _____________________________________