กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 2.3 ก.ข้อ 7

      พื้นที่  สี่เหลี่ยมผืนผ้า  =      กว้าง   x   ยาว  

7. 

สี่เหลี่ยม ABCD    เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง  35  เมตร ยาว  64  เมตร 

จุด  P , Q , R , S  เป็นจุดกึ่งกลาง

ของ        ส่วนของเส้นตรง            ตามลำดับ

จงหาพื้นที่ของ      สี่เหลี่ยม PQRS   คิดเป็นเศษส่วนเท่าไร ของพื้นที่ของ สี่เหลี่ยม ABCD

 

วิธีทำ 

   จากโจทย์จะได้  รูป

          หาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ของพื้นที่ของ สี่เหลี่ยม ABCD   =        กว้าง   x    ยาว

                                           =          35    x    64

                                           =          2,240                  ตารางเมตร

  ต่อไปเราจะหา พื้นที่ของ      สี่เหลี่ยม PQRS   เมื่อพิจารณาจากโจทย์เราจะได้

หาพื้นที่สี่เหลี่ยม

 

    พื้นที่ของ             

     พื้นที่สี่เหลี่ยมตารางเมตร

 

                   พื้นที่ของ สี่เหลี่ยม ABCD     :       พื้นที่ของ   สี่เหลี่ยม PQRS

                                       2,240          :          1,120

                                             1          :           2 

 

                              _____________________________________