กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 2.3 ก.ข้อ 9

  พื้นที่  สี่เหลี่ยมคางหมู  =     1/2   x   ผลบวกด้านคู่ขนาน  x  สูง  

  พื้นที่ สามเหลี่ยม        =      1/2   x   ฐาน                   x  สูง     

9.

ในวันกิจกรรมลูกเสือ ครูให้นักเรียนหาพื้นที่ของลานวัด  นักเรียนเขียนพื้นที่

ของลานวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม  ABCD  และวัดระยะต่าง ๆ  ดังแสดงในรูป             

 

            การหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

อยากทราบว่าลานวัดนั้น  มีพื้นที่กี่ตารางเมตร

วิธีทำ 

    จากรูปด้านบน  เราต้องใช้สิ่งที่เรารู้พอจะสรุปได้   คือ  รูปด้านล่าง

 

            พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

       จากรูป  หาพื้นที่   รูปสี่เหลี่ยม EFAB  เป็น สี่เหลี่ยมคางหมู

                        =     1/2   x   ผลบวกด้านคู่ขนาน  x    สูง  

                        =     1/2   x     (  18 + 45   )   x    12  

                        =     1/2   x            63          x    12

                        =      378           ตารางเมตร

 

                 หาพื้นที่  รูปสี่เหลี่ยม EGCB   เป็น สี่เหลี่ยมคางหมู

                        =     1/2   x   ผลบวกด้านคู่ขนาน  x    สูง 

                        =     1/2   x     (  45  +  24    )  x   36

                        =     1/2   x             69            x   36

                        =      1,242           ตารางเมตร  

ได้พื้นที่ ทั้งหมด  รูปสี่เหลี่ยม EGCBA    =  378  +  1,242  =  1,620  ตารางเมตร

                                                  ...................................

 

เราต้องการหา           รูปสี่เหลี่ยม ADCB       ดังนั้นจะได้ว่า

เมื่อต้องการ   รูปสี่เหลี่ยม ADCB    ต้องหัก  พื้นที่ ๆไม่ต้องการออกไป  จะได้รูป 

 

            หาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

 

เราต้องการ    รูปสี่เหลี่ยมADCB      =   รูปสี่เหลี่ยม EGCBA   -  Δ ADE   -  Δ  DGC

 

 1.     หา  Δ ADE       =   1/2       x      ฐาน     x   สูง

                              =  1/2       x       18      x   6

                              =   54                  ตารางเมตร

 

 2.    หา  Δ DGC        =   1/2       x      ฐาน     x   สูง

                              =  1/2       x      24      x  (  36  +  6 )

                              =  1/2       x      24      x     42  

                              =   504                  ตารางเมตร

 

       หารูป    รูปสี่เหลี่ยม ADCB  ที่เราต้องการ

       รูปสี่เหลี่ยมADCB       =   รูปสี่เหลี่ยม EGCBA     -  Δ ADE   -  Δ  DGC

      รูปสี่เหลี่ยมADCB        =        1,620     -     54     -      504             

      รูปสี่เหลี่ยมADCB        =        1,062              ตารางเมตร                 

                        _____________________________________