กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 2.3 ก.ข้อ 2

การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

  พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน     =   1/2     x    ผลคูณของ เส้นทแยงมุม  

 

2. แผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแผ่นหนึ่ง มีเส้นแทยงมุมยาว  32  เซนติเมตร 

และ    40 เซนติเมตร กระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

วิธีทำ

     จากโจทย์  สามารถ วาดรูปได้ดังนี้   

             การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

     พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน     =   1/2     x    ผลคูณของ เส้นทแยงมุม 

                                             =   1/2    x     ( 32  x  40 )

                                             =    1/2   x     1280

                                             =    640             ตารางเซนติเมตร 

                          _____________________________________