กุญแจคณิตศาสตร์  2.3 ก  ข้อ 1.5

จงหาื้พื้นที่ของรูปต่อไปนี้  (เขียนเฉพาะคำตอบ)

พื้นที่ของ     ABCDEF 

การหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยม

 เมื่อดูแล้วรูปหลายเหลี่ยม นี้ ประกอบด้วย  สี่เหลี่ยม  ผืนผ้า  และสี่เหลี่ยมคางหมูดังรูป

วิธีทำ

      หาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยม

                พื้นที่     สี่เหลี่ยม ABGF   เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  

                พื้นที่     สี่เหลี่ยม ABGF    =   กว้าง   x    ยาว

                                                    =   40     x     20

                                                    =    800     ตารางหน่วย

 

 

               พื้นที่    สี่เหลี่ยม EGCD     เป็นสี่เหลี่ยมคางหมู

               พื้นที่    สี่เหลี่ยม     =   1/2   x   ผลบวกด้านคู่ขนาน    x     สูง

                                                   =   1/2   x      ( 15  +  22 )     x    22

                                                   =   407     ตารางหน่วย

 

                พื้นที่    ABCDEF              =    สี่เหลี่ยม ABGF    +   สี่เหลี่ยม EGCD

                                                   =            800      +    407

                                                   =            1,207     ตารางหน่วย

                            ____________________________________________