กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 2.3 ข  ช้อ 4

หาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืืนผ้า      =    กว้าง   x  ยาว

 

4.  ที่ดินแปลงหนึ่ง มีเนื้อที่  2  ไร่  43  ตารางวา 

    ปลูกบ้านหลังหนึ่งไว้บนเนื้อที่รูปสี่เหลี่ยมผืน ผ้า                                

    กว้าง  30  เมตร  ยาว  55 เมตร 

    จงหาว่า มีที่เหลือเป็นบริเวณบ้านกี่ตารางวา 

        หาพื้นที่เหลือบริเวณบ้าน

วิธีทำ

จากรูป       โจทย์   เราต้องหาพื้นที่คงเหลือ หลังจากสร้างบ้าน

-   เราหา เนื้อที่ที่ใช้ในการสร้างบ้าน  ต้องการคำตอบเป็นตารางวา 

    เปลี่ยนหน่วยความกว้าง  และ ความยาวให้เป็น  วา (1  วา  =  2  เมตร)

 

         30 เมตร   =      30  ÷   2    =     15         วา

         55 เมตร   =      55  ÷   2    =     27.5      วา

 

         พื้นที่บ้านเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า   =   กว้าง   x     ยาว   

                                               =    15    x      27.5

                                               =    412.5              ตารางวา

 

  ที่ดินทั้งหมดมีเนื้อที่       2  ไร่  43  ตารางวา       ทำให้เป็นตารางวา

                                               =  (  2  x  400 )    +     43

                                               =           800        +     43

                                               =            843          ตารางวา

  

   ที่เหลือเป็นบริเวณบ้าน               =    เนื้อที่ทั้งหมด  - เนื้อที่ที่ใช้สร้างบ้าน

                                               =       843  -   412.5

                                               =       430.5            ตารางวา

                    ______________________________________________