กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 2.3 ข  ช้อ 5

หาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืืนผ้า      =    กว้าง   x  ยาว

หาพื้นที่   สามเหลี่ยม          =    1/2    x   ฐาน     x   สูง     

5.  จงจิตมีผ้าปูเตียงผืนหนึ่งยาว   4.6  หลา  กว้าง  3.5  หลา 

จงจิตเขียนลายผ้าบาติก บริเวณ มุมสองมุม ของผ้าคลุมเตียง

ซึ่งมีพื้นที่เท่ากัน ดังรูป  ถ้า  BE  ยาว  1.5 ฟุต 

จงหาว่า  บริเวณเนื้อผ้า ที่ไม่ได้เขียนลายบาติก เป็นกี่ตารางฟุต

             พื้นที่สี่เหลี่ยมผผืนผ้า

วิธีทำ
               
   เรารู้     -   ผ้าปูเตียงผืนหนึ่งยาว   4.6  หลา  กว้าง  3.5  หลา

             -   พื้นที่ระบายสี  ยาว  1.5  ฟุต 

             -   ต้องการหาพื้นที่เหลือจากการระบายสี    ในหน่วย  ตารางฟุต

 

 -  ทำให้  ความกว้าง     3.5  หลา   และยาว   10.5  หลา  จาก หลา ไปเป็น  ฟุต

                4.6  x  3    =   13.8    ฟุต    →      กว้าง

                3.5  x  3    =   10.5    ฟุต    →      ยาว        จะได้รูป

          หาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืืนผ้า           

 

         -  หาพื้นที่   สี่เหลี่ยมผืนผ้า      =    กว้าง    x      ยาว

                                                  =    13.8    x      10.5

                                                  =     144.9          ตารางฟุต

 

 

         -  หาพื้นที่   สามเหลี่ยม          =    1/2    x   ฐาน     x   สูง           

            รูปสามเหลี่ยม ทั้ง  2  รูปเท่ากัน 

                      พื้นที่  Δ OEB          =    1/2    x   1.5    x  ( 10.5/2 )

                                                 =    3.94

 

 

            พื้นที่  Δ OEB  =   พื้นที่  Δ OCF  

            ดังนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมทั้งมดบนผืนผ้า  

                                  =   3.94  x   2  =   7.88   ตารางฟุต

 

        พื้นที่ที่ไม่ระบายสี   =    พื้นที่ทั้งหมด   -     พื้นที่ที่ระบายสี

                                  =        144.9      -         7.88 

                                  =        137.02      ตารางฟุต

 

                    ______________________________________________