Go On One . com.ความรู้เพื่อคนไทย..

เรียนคณิตศาสตร์ ด้วย VDO ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ออนไลน์ เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องตัน และนานาสาระความรู้เพื่อคนไทย

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
หน้าแรก => เลขยกกำลัง => สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ sciencetific notation

สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ sciencetific notation

E-mail Print PDF

สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation

เราสามารถเขียน จำนวนที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ  หรือจำนวนที่มีขนาดเล็ก มาก ๆ ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง 

โดยเราจะเรียกเลขยกกำลังดังกล่าวว่า    สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation

บางทีเรียกว่า เลขสัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  หรือ สัญกรณ์ แบบมาตรฐาน

 

จำนวนที่จะเรียกว่าเป็น  สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation   เมื่อเราเขียนให้อยู่ในรูป

                M  x  10 n       เมื่อ      1 ≤  M  <  10    

                เมื่อ   M  มีค่าอยู่ระหว่าง เท่ากับ 1 หรือ มากกว่า  และ มีค่าน้อยกว่าสิบ  โดยที่   n เป็นจำนวนเต็ม  

 

              เช่น             ความเร็วแสง    มีความเร็วเท่ากับ  29,980,000,000        เซนติเมตร / วินาที 

 

                               เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูป สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation

                                           ได้เท่ากับ                   2.998  x  10 10            เซนติเมตร / วินาที

 

              เราสามารถ  แปลงจำนวนทศนิยม  เป็น  สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation ดังนี้

   

 วีดีโอ สัญกรณ์วิทยาศาสตร์                               

     

โก ออน วัน จัดเต็ม     

 

    ตัวอย่างที่ 1

                      เปลี่ยน   0.0005      ให้เป็น สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation

                      จาก โจทย์

                                                                          0.0005

                          เราต้องการเขียนให้อยู่ในรูป     M  x  10 n   โดยที่  M = 5.0

                                      ดังนั้น  เราต้องทำการเลื่อน จุดทศนิยม   

                                            สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ sciencetific notation  

            ดังนั้น   เลื่อนทศนิยมมาทางขวา  4 ตำแหน่ง    ต้องคูณ ด้วย  10 - 4              

                      สังเกตุ ง่าย ๆ 0.0005  เป็นจำนวน ที่เล็กมาก ๆ  คือมีค่า น้อยกว่า ศูนย์

                      เมื่่อเขียนในรูป   M  x  10 n   ได้กำลังเป็นลบ

                     มีค่าเท่ากับเอา  1 / 10000   หรือ      10 - 4      เอามาคูณ  ( ตาม รูป  )

                      จึงจะได้ จำนวนเต็ม   5     

                     ได้  สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation  คือ

                                                        5  x  10 - 4  

                                             __________________________________

     ตัวอย่างที่ 2

                        ความเร็วของแสง   29,980,000,000   เซนติเมตร / วินาที  เขียนให้เป็น

                        สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation

                         จาก โจทย์    

                                                           29,980,000,000 

                          เราต้องการเขียนให้อยู่ในรูป     M  x  10 n   โดยที่  M = 2.998

                                      ดังนั้น  เราต้องทำการเลื่อน จุดทศนิยม  

                        สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ sciencetific notation

                                   ดังนั้น จะไ้ด้ว่า   เป็นจำนวนที่ใหญ่มาก ๆ  คือมีค่า มาก กว่า ศูนย์

                                    เลื่อนไปทศนิยมไปทางขวา 10 ตำำแหน่ง

                                            เท่ากับ คูณด้วย    10 10        ได้ตัวยกกำลังมีค่าเป็นบวก

                            ได้  สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation  คือ                    

                          สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ sciencetific notation                         

                                            __________________________________                         

 

       ตัวอย่างที่ 3

                     เปลี่ยน   0.0000078      ให้เป็น สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation

                     จาก โจทย์

                                                                   0.0000078 

 

     แนะ        มองดูครับ  0.0000078   มีค่า น้อยกว่าศูนย์ เลื่อนทศนิยมไปทางซ้าย ได้กำลังเป็นลบ

 

                          เราต้องการเขียนให้อยู่ในรูป     M  x  10 n   โดยที่  M = 7.8

                                      ดังนั้น  เราต้องทำการเลื่อน จุดทศนิยม  

                                 สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ sciencetific notation

                                         __________________________________   

 

       ตัวอย่างที่ 4

                     เปลี่ยน  -  0.00425      ให้เป็น สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation

                      จาก โจทย์

                                                                  -  0.00425

 

     แนะ        มองดูครับ - 0.00425   มีค่า น้อยกว่าศูนย์ เลื่อนทศนิยมไปทางซ้าย   →   ได้กำลังเป็นลบ

                          เราต้องการเขียนให้อยู่ในรูป     M  x  10 n   โดยที่  M =  -  4.25

                                      ดังนั้น  เราต้องทำการเลื่อน จุดทศนิยม  

                             สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ sciencetific notation          

                          สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ sciencetific notation

                                    __________________________________   

        ตัวอย่างที่ 5

                     เปลี่ยน  728,000,000    ให้เป็น สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation

                     จาก โจทย์

                                                               728,000,000 

 

     แนะ    มองดูครับ     782,000,000     มีค่า มากกว่าศูนย์ เลื่อนทศนิยมไปทางขวา   ←   ได้กำลังเป็นบวก

                          เราต้องการเขียนให้อยู่ในรูป     M  x  10 n   โดยที่    M = 7.28

                                      ดังนั้น  เราต้องทำการเลื่อน จุดทศนิยม  

                           สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ sciencetific notation                                 

                                     ดังนั้น จะไ้ด้ว่า   เป็นจำนวนที่ใหญ่มาก ๆ 

                                    เลื่อนไปทศนิยมไปทางขวา 8 ตำำแหน่ง

                                            เท่ากับ คูณด้วย    10 8     

                            ได้  สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation  คือ                    

                                สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ sciencetific notation

                                   __________________________________   

 

       ตัวอย่างที่ 6

                     เปลี่ยน   สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation

                     4.65  x  10 - 5    ให้เป็นทศนิยม

                     มองให้ออกครับ  จำนวนนี้  ติดกำลังลบ    10 - 5    เป็นจำนวนเล็ก ๆ  

                                    สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ sciencetific notation

         จาก  10 - 5       จำนวนนี้  ติดกำลังลบ   เป็นจำนวนเล็กเมื่อทำเสร็จต้องมีศูนย์หลังทศนิยม ก่อนตัวเลข

                              1.   เราทำการใส่ เลขศูนย์    5    ตัวที่ด้านหน้าตัวเลข      465  

                              2.   ทำการนับ จากจุดที่มีทศนิยมเดิม   มา 5  ตำแหน่ง ได้ที่ตั้งจุดทศนิยมใหม่ดังรูป                                                      

                               สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ sciencetific notation

                                          ได้ค่า เป็นจุดทศนิยม  เล็ก ๆ มาก

                                      __________________________________   

 

       ตัวอย่างที่ 7

                     เปลี่ยน     4.65  x  10  5    ให้เป็นทศนิยม

 

                     มองให้ออกครับ  จำนวนนี้  ติดกำลังบวก    10  5    เป็นจำนวนใหญ่ ย่อมมีศูนย์อยู่ด้านหลัง

                     เช่น  4,000   ,  500,000   ,  1,000,000

                                  สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ sciencetific notation       

        จาก  10  5      1.    เราทำการใส่ เลขศูนย์  5  ตัวที่ ด้านหลัง   465       

                             2.   ทำการนับ จากจุดที่มีทศนิยมเดิม   มา 5  ตำแหน่งทางขวา 

                                   ได้ที่ตั้งจุดทศนิยมใหม่ดังรูป                         

 

                                       สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ sciencetific notation     

                                          ได้ค่า เป็นจุดทศนิยม  ใหญ่ มาก ๆ

                                      __________________________________   

 

       ตัวอย่างที่ 8

                     เปลี่ยน   สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์  sciencetific notation

                     9.99  x  10 - 4    ให้เป็นทศนิยม

                     มองให้ออกครับ  จำนวนนี้  ติดกำลังลบ    10 - 4    เป็นจำนวนเล็ก ๆ   ย่อมมีศูนย์อยู่ด้านหน้า

                     เช่น     0.01  ,  0.025  ,   0.0000009       

 

                              สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ sciencetific notation         

          จาก  10 - 4      1.    เราทำการใส่ เลขศูนย์  4    ตัวที่ ด้านหน้า    999

                              2.   ทำการนับ จากจุดที่มีทศนิยมเดิม   มา 4  ตำแหน่ง ได้ที่ตั้งจุดทศนิยมใหม่ดังรูป       

                                     สัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ sciencetific notation

                                     __________________________________   


Last Updated on Monday, 18 June 2012 06:36  

ร่วมเแรงร่วมใจกับเว็บดี ๆ โดย

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday128
mod_vvisit_counterYesterday2789
mod_vvisit_counterThis week12881
mod_vvisit_counterLast week13353
mod_vvisit_counterThis month54483
mod_vvisit_counterLast month94298
mod_vvisit_counterAll days4510308

Online (20 minutes ago): 21
Your IP: 54.211.138.180
,
Today: Apr 25, 2014

เว็บเพื่อนบ้าน

page range


Who's Online

We have 228 guests online

สนับสนุนเว็บดี ๆ โดย

ถูกใจ เป็นกำลังใจ กด LIKE นะครับ