คลังบทความ ม.1-ม.3

 เทคนิคการหา อัตราส่วน และ ร้อยละ VDO 4

เป็นเทคนิคจาก  DEVELOPMENTAL MATHEMAICES        Fifth Edition

by   MARVIN  L. BITTINGER  and JUDITH  A.  BEECHER

จาก ห้องสมุด ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต ตรัง 

 กรณีไม่สามารถดู ภาพ VDO ได้โหลด โปรแกรม  flash player 8         คลิก เพื่อติดตั้ง

 

 เทคนิคการหา อัตราส่วน และ ร้อยละ VDO 3

เป็นเทคนิคจาก  DEVELOPMENTAL MATHEMAICES        Fifth Edition

by   MARVIN  L. BITTINGER  and JUDITH  A.  BEECHER

จาก ห้องสมุด ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต ตรัง 

 กรณีไม่สามารถดู ภาพ VDO ได้โหลด โปรแกรม  flash player 8         คลิก เพื่อติดตั้ง

 

 เทคนิคการหา อัตราส่วน และ ร้อยละ 

เป็นเทคนิคจาก  DEVELOPMENTAL MATHEMAICES        Fifth Edition

by   MARVIN  L. BITTINGER  and JUDITH  A.  BEECHER

จาก ห้องสมุด ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต ตรัง 

 กรณีไม่สามารถดู ภาพ VDO ได้โหลด โปรแกรม  flash player 8         คลิก เพื่อติดตั้ง

 

 เทคนิคการหา อัตราส่วน และ ร้อยละ VDO 2

เป็นเทคนิคจาก  DEVELOPMENTAL MATHEMAICES        Fifth Edition

by   MARVIN  L. BITTINGER  and JUDITH  A.  BEECHER

จาก ห้องสมุด ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต ตรัง 

 กรณีไม่สามารถดู ภาพ VDO ได้โหลด โปรแกรม  flash player 8         คลิก เพื่อติดตั้ง

 

การหาค่าจำนวนเต็มบวก ,จำนวนเต็มลบ  โดยใช้เส้นจำนวน

 กรณีไม่สามารถดู ภาพ VDO ได้โหลด โปรแกรม  flash player 8         คลิก เพื่อติดตั้ง