กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 3.2 ข้อ 5

การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

5.  จงสำรวจรายจ่าย โดยประมาณในหนึ่งเดือน ของครอบครัว นักเรียน

ใน หมวด อาหาร ที่่อยู่อาศัย เครื่องแต่งกาย  สาธารณูปโภค และ

ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ แล้วนำเสนอข้อมูล ด้วยแผนภูมิรูปวงกลม

และตอบคำถามต่อไป นี้

 

 5.1  ครอบครัวมีรายจ่ายเรื่องใดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละเท่าใด

ของรายจ่าย ทั้งหมด 

 

 5.2  นักเรียนควรคิดว่าครอบครัวของนักเรียน ควรลดรายจ่าย

ในเรื่องใดลง บ้างเพราะเหตุใด 

 

5.3  นักเรียนคิดว่าครอบครัวของนักเรียน จะสามารถช่วยครอบครัว

ประหยัดรายจ่าย ได้อย่างไรบ้าง

 

วิธีทำ   

จากโจทย์ กำหนดมาให้

แนวทางการทำข้อนี้

             1.  รวบรวมรายจ่าย  ของครอบครัวทั้งหมด 

             2.  รายจ่ายทั้งหมด เท่ากับ          100%

             3.  เทียบรายจ่ายแต่ละอย่าง หาว่ามีจำนวนคิดเป็นกี่ เปอร์เซนต์    

             4. ใชัวิจารณญาน แล้วนำข้อมูลที่คำณวนได้ตอบคำถามข้อ 5.3 , 5.4

    ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK