การเขียนร้อยละ เปอร์เซนต์

ในรูปทศนิยม เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

การเขียนนิยมร้อยละ เปอร์เซนต์ในรูปทศนิยม

ในบทนี้ การเขียนร้อยละ เปอร์เซนต์ในรูปทศนิยม โดยใช้ความหมาย

ของร้อยละ และเปอร์เซนต์ เช่น

เช่น  5%      =   5/100     =   0.05  

      20%     =  20/100    =   0.20

ร้อยละ  7      =   7/100     =   0.07

ร้อยละ 58     =  58/100     =   0.58

แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนร้อยละ เปอร์เซนต์ในรูปทศนิยม

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ

อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด

เรื่อง การเขียนร้อยละ เปอร์เซนต์ในรูปทศนิยม

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

การเขียนทศนิยมร้อยละ เปอร์เซนต์ในรูปทศนิยม

การเขียนทศนิยมร้อยละ เปอร์เซนต์ในรูปทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่องการเขียนร้อยละ เปอร์เซนต์ในรูปทศนิยม

 

 

 การเขียนทศนิยมร้อยละ เปอร์เซนต์ในรูปทศนิยม

 
 

 

 การเขียนทศนิยมร้อยละ เปอร์เซนต์ในรูปทศนิยม

 
 

 

 การเขียนทศนิยมร้อยละ เปอร์เซนต์ในรูปทศนิยม

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การเขียนทศนิยมร้อยละ เปอร์เซนต์ในรูปทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่องการเขียนร้อยละ เปอร์เซนต์ในรูปทศนิยม

     
 

 การเขียนทศนิยมร้อยละ เปอร์เซนต์ในรูปทศนิยม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK