การคูณพหุนามกับเอกนามและพหุนาม

ที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร

แบบฝึกหัด 2.2ข ม.2 เพิ่มเติม

 

การคูณพหุนามกับเอกนามและพหุนามที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การคูณพหุนามกับเอกนามและพหุนาม

ที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร การหาผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย 

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ ด้วยตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคูณพหุนามกับเอกนามและพหุนาม

ที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     การคูณพหุนามที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.-4 เรื่องการคูณพหุนามกับเอกนามและพหุนามที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-4    

  การคูณพหุนามที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร

  การคูณพหุนามที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณพหุนามที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-8 เรื่อง การคูณพหุนามกับเอกนามและพหุนามที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5-8     

   การคูณพหุนามที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร

   การคูณพหุนามที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     การคูณพหุนามที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9-12 เรื่องการคูณพหุนามกับเอกนามและพหุนามที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร

 

 เฉลยคำตอบข้อ 9-12     

  การคูณพหุนามที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร

  การคูณพหุนามที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณพหุนามที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร

เฉลยคำตอบข้อที่13-16 เรื่องการคูณพหุนามกับเอกนามและพหุนามที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร

 

 เฉลยคำตอบข้อ 13-16     

   การคูณพหุนามที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร

   การคูณพหุนามที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK