แบบฝึกหัด รูปเรขาคณิตสามมิติ

การหาปริมาตร ป.6

 

แบบฝึกหัด รูปเรขาคณิตสามมิติ การหาปริมาตร 

ในบทนี้เป็นการทบทวน แบบฝึกหัด รูปเรขาคณิตสามมิติ  

การหาปริมาตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด รูปเรขาคณิตสามมิติ การหาปริมาตร

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ การหาปริมาตร

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

   รูปเรขาคณิตสามมิติ

  รูปเรขาคณิตสามมิติ

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ การหาปริมาตร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1  

      รูปเรขาคณิตสามมิติ

 

 
 

 

      รูปเรขาคณิตสามมิติ

 

 
 

 

    รูปเรขาคณิตสามมิติ

    

 
 

   

    รูปเรขาคณิตสามมิติ

     

 
 

 

    รูปเรขาคณิตสามมิติ

 
 

 

    รูปเรขาคณิตสามมิติ   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  รูปเรขาคณิตสามมิติ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ การหาปริมาตร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.    

    รูปเรขาคณิตสามมิติ

 

 
 

 

    รูปเรขาคณิตสามมิติ

 

 
 

 

    รูปเรขาคณิตสามมิติ

 

 
 

 

    รูปเรขาคณิตสามมิติ

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  รูปคลี่ของเรขาคณิตสามมิติ

  รูปคลี่ของเรขาคณิตสามมิติ

  รูปคลี่ของเรขาคณิตสามมิติ

  รูปคลี่ของเรขาคณิตสามมิติ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ การหาปริมาตร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.    

    รูปคลี่ของเรขาคณิตสามมิติ

 

 
 

 

    รูปคลี่ของเรขาคณิตสามมิติ

 
 

 

    รูปคลี่ของเรขาคณิตสามมิติ

 
 

 

    รูปคลี่ของเรขาคณิตสามมิติ

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การหาปริมาตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ การหาปริมาตร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.    

    การหาปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

    การหาปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

    การหาปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

    การหาปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การหาปริมาตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

      การหาปริมาตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ การหาปริมาตร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5.    

    การหาปริมาตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

    การหาปริมาตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

    การหาปริมาตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    การหาปริมาตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

    การหาปริมาตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

    การหาปริมาตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    การหาปริมาตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

    การหาปริมาตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

    การหาปริมาตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    การหาปริมาตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 
 

 

    การหาปริมาตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

    การหาปริมาตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    การหาปริมาตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK