1.1 การบวกเบื้องต้น 

การบวก คือผลรวมของจำนวนทั้งหมด ที่เราต้องการ ดังตัวอย่าง A = 5 และ B = 3

ผลบวกของ  A + B จะมีค่าเท่ากับ ผลรวมของ A และ B 

             ดังนั้น A + B  =   5 + 3  =   8  จะอธิบายดังรูป

 

การบวก

การบวกเบื้องต้น คือการนำของทั้งหมดที่มี มารวมกัน

 

 

 

การบวก

 

                        A              +              B             =                      ?            

 

  เมื่อดูรูปด้านบนให้ทำการนับ จำนวน    A  และ  B   มารวมกัน       

 

 วิธีทำ

 

    นับจำนวน ในรูป

 

                  การบวก

 

     จากรูปจะได้           A =  5       +       B  =  3               =      ?    

 

ทำการนับจำนวนทั้งหมด จะได้ผลบวกดังรูป

 

    การบวก

                         5          +         3        =         8

                                           ตอบ                   8

 

 ดูวีดีโอการบวก 

   

วีดีโอ อธิบายการบวกเบื้องต้น 

 กดปุ่มเพื่อเลื่อนดูวีดีโอ หน้าต่อไป  →