1.2 การบวกเบื้องต้น 

การบวกเบื้องต้น  บวก : ทำการนับจำนวนทั้งหมด จะได้   ผลบวกดังรูป
7 + 7 = 14  ดู vdo การบวก

 

      ทำการบวก      A  +   B     มีจำนวนเท่าใด ?

 

           A               +            B                =                 ?

 การบวก

 

 วิธีทำ  

 

     นับจำนวน ภาพในรูป

การบวก

 

  จากรูปจะได้  

          A =  7         +           B  =  7         =      ?    

 

   บวก :    ทำการนับจำนวนทั้งหมด จะได้ ผลบวกดังรูป

การบวก

                7            +         7         =     14

                                    ตอบ                14

 

  ดู VDO การบวก   

   

 กดปุ่มเพื่อเลื่อนดูวีดีโอ หน้าต่อไป  →