1.4 การบวกเบื้องต้น  

การบวกเบื้องต้น  บวก : ทำการนับจำนวนทั้งหมด จะได้   ผลบวกดังรูป
                    12 + 6 = 18  ดู vdo การบวก

          ทำการบวก  A  +   B   มีจำนวนเท่าใด ?

 

                 A          +          B       =         ?

การบวก

 

 วิธีทำ  

    นับจำนวน ภาพในรูป

 การบวก

 จากรูปจะได้          

      A =  12     +      B  = 6     =      ?    

    บวก :    ทำการนับจำนวนทั้งหมด จะได้   ผลบวกดังรูป

การบวก

              12        +      6     =   18

              ตอบ                18

 

 ดู VDO การบวก 

 

   

 วีดีโอการบวก

      กดปุ่มเพื่อเลื่อนดูวีดีโอ หน้าต่อไป  →