11   : สิบเอ็ด  =          

 _____________________________________________________________________________________

12  : สิบสอง  =          

 ________________________________________________________

13  : สิบสาม  =          

_____________________________________________________________________________________

:                                     :                                            :

_____________________________________________________________________________________

 

 20  : ยี่สิบ

 10

     

 20

     

____________________________________________________________________________________

:                                     :                                            :

____________________________________________________________________________________

 

 25  : ยี่สิบห้า

 10

     

 20

     

25

    

___________________________________________________________________________________

:                                                  :                           :

___________________________________________________________________________________

 

 

 

 30 : สามสิบ

10

       

 20

       

 30

        

____________________________________________________________________________________

:                                                  :                           :

____________________________________________________________________________________

 

 100 :หนึ่งร้อย                                                 

 10

        

 20

     

 30

     

 40

     

 50

     

 

 

 60

     

 70

     

 80

     

 90

     

 100

     

_______________________________________________________

เราสามารถ สรุป จำนวนนับ ดังนี้  จำนวนนับนั้นจะประกอบด้วย ตัวเลข

0 ,1 ,2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9....

สังเกตุุว่า จำนวนนับจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ทีละ จำนวน จำนวนเท่า ๆ กัน จนทำให้เกิดเป็นจำนวนต่าง ๆ

ต่อ ไปเรื่อย ๆ  จนไม่มีที่สิ้นสุด    หรือ พูดง่าย ๆ ว่า

" เริ่มจากไม่มีอะไรเลย คือ ศูนย์

แล้วเพิ่มไปทีละ ละหนึ่ง เป็น หนึ่ง เป็น สอง ไปเรื่อย ๆ จนไป ไม่มีที่สิ้นสุด "