การอ่านจำนวนนับ

    45                นั่นคือ                40  +  5

                        เราสามารถอ่าน   จำนวน นี้ได้ ดังนี้

                        45   :          4  สิบ      5  หน่วย     

                         อ่านว่า     "  สี่สิบ      ห้า "

 _________________________________________________________________________________________________________

  623               นั่นคือ                 600   +  20  +  3

                        เราสามารถอ่าน   จำนวน นี้ได้ ดังนี้

                        623   :          6  ร้อย       2  สิบ       3  หน่วย     

                        อ่านว่า     "  หกร้อย       ยี่สิบ          สาม "

 _________________________________________________________________________________________________________

1,532              นั่นคือ        1,000  +  500  +  30   +  2

                        เราสามารถอ่าน   จำนวน นี้ได้ ดังนี้

                        1,532   :        1  พัน            5   ร้อย      3  สิบ         2  หน่วย     

                        อ่านว่า      "    หนึ่งพัน       ห้าร้อย       สามสิบ      สอง "

 _________________________________________________________________________________________________________

81,548            นั่นคือ         80,000  +   1,000  +  500  +  40   +  8

                        เราสามารถอ่าน   จำนวน นี้ได้ ดังนี้

                        81,548   :    8  หมื่น         1  พัน        5   ร้อย     4  สิบ      8  หน่วย     

                        อ่านว่า       " แปดหมื่น     หนึ่งพัน    ห้าร้อย     สี่สิบ        แปด "

 _________________________________________________________________________________________________________

465,710         นั่นคือ          400,000   +   60,000  +    5,000  +  700  +  10   +  0

                        เราสามารถอ่าน   จำนวน นี้ได้ ดังนี้

                        465,710   :    4  แสน     6  หมื่น        5  พัน       7  ร้อย     1  สิบ    0   หน่วย     

                        อ่านว่า        "   สี่แสน       หกหมื่่น     ห้าพัน      เจ็ดร้อย      สิบ    "

 _________________________________________________________________________________________________________

3,586,489     นั่นคือ     3,000,000    +   500,000   +   80,000  +    6,000  +  400  +  80   + 9

                        เราสามารถอ่าน   จำนวน นี้ได้ ดังนี้

                        3,586,489  :    3 ล้าน        5  แสน     8   หมื่น        6  พัน      4  ร้อย     8  สิบ        9  หน่วย     

                        อ่านว่า          "  สามล้าน    ห้าแสน    แปด หมื่่น    หก พัน     สี่ ร้อย     แปด สิบ   เก้า   "

 _________________________________________________________________________________________________________

123,586,982     นั่นคือ   123,000,000    +   500,000   +   80,000  +    6,000  +  900  +  80   + 2

                        เราสามารถอ่าน   จำนวน นี้ได้ ดังนี้

                        123,586,982  :    123 ล้าน        5  แสน     8   หมื่น        6  พัน      9  ร้อย     8  สิบ        2 หน่วย     

                        อ่านว่า    "  ร้อยยี่สิบสามล้าน    ห้าแสน    แปด หมื่่น    หก พัน     เก้าร้อย     แปด สิบ  สอง  "

 _________________________________________________________________________________________________________