Print
Category: ทศนิยมและเศษส่วน
Hits: 154320

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

ของเศษส่วนและจำนวนคละ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ

เราสามารถทำการดำเนินการกับโจทย์ปัญหาโดยการทำความเข้าใจกับโจทย์

และทำให้อยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์ จากนั้นก็ดำเนินการบวก ลบ คูณ

หารเศษส่วนตามปรกติ

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

และจำนวนคละ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.     

 

       โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

       โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

       fraction 01 a3

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง โจทย์ปัญหาบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

 

   โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

   โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

   โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง โจทย์ปัญหาบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.    

 

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง โจทย์ปัญหาบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.    

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง โจทย์ปัญหาบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5.    

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. เรื่อง โจทย์ปัญหาบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 6.    

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

    โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK