กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด1.1 ข ค่าสัมบูรณ์ของทศนิยม

ในแบบฝึกหัดทศนิยมนี้ สามารถทำให้เราข้าใจ ค่าสัมบูรณืของทศนิยม และการเปรียบเทียบทศนิยม

ของจำนวนบวกและจำนวนลบ 

1.

จงเติมเครื่องหมาย  >, <, =

ในช่องว่างระหว่างสองจำนวน ในแต่ละข้อต่อไปนี้

 
 

1)   0.54         <      0.57

2)   7.08         >      7.008

3)   25.01       >    -28.03

4)   3.1416      <   -22.73

5)  -20.75       <     -2.71

6)   -0.05        >     -0.51

7)  -0.07         >     -0.007

8)   -11.810     =   -11.8100

 
2. จงพิจารณาว่าประโยคต่อไปนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จ  
 

1)        4.5     =     4.50     จริง

2)     10.31    =    10.301    เท็จ

3)      7.35     >    -7.35     จริง   

4)          0     >     -0.1      จริง

5)    -7.35     <     -7.38     เท็จ

6)       1.2     <      1.200   เท็จ 

7)  0.5725     >      0.58     จริง 

8)    -4.58     =    -45.80    เท็จ

 
3.

จงเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้ จากมากไปหาน้อย 

 
 

1)  0.2 , 0.21  , 0.24

 →   0.2 ,  0.21 ,  0.24
 

2)  36.25  ,  36.50  ,36.15

→  36.15 ,  36.25  ,  36.50
 

3)  -0.31  ,  -0.42  ,-0.15 

→   -0.15 , -0.31 ,  -0.42
 

4)  -3.1,  -2.1 ,  -1.3

→   -1.3 ,  -2.1 ,  -3.1
 

5)  6.152 ,  -7.052  ,  -5.612  , 5.602

→  6.152 ,  5.602  ,-5.612 ,  -7.052
 

6)  -31.170 ,  30.710 ,  -30.701 ,  31.107

→  31.107 ,  30.710 ,  -30.701 ,  -31.170

 

4.

 

 

นักเรียน 5 คนชั่งน้ำหนัก ที่ห้องพยาบาลได้ดังนี้

35.4  ,37.5 , 41.5 , 39.6 ,42.0 กิโลกรัม 

จงหาน้ำหนักตัวที่มากที่สุดและน้อยที่สุดว่าเป็นเท่าได

 
 

→    น้ำหนักมากที่สุดเท่ากับ       42.0  กิโลกรัม

→     น้ำหนักที่น้อยที่สุดเท่ากับ     35.4  กิโลกรัม

 

5.

 

 

ธาตุไนโตรเจน  ออกซิเจน  และ  ไฮโดรเจน มีจุดหลอมเหลว

-209.8 °c ,  -218.4 °c และ  -259.1 ° c  ตามลำดับ 

ธาตุใดมีจุดหลอมเหลว สูงสุด  และธาตุใดมีจุดหลอมเหลวต่ำสุด

 
 

ตอบ    ธาตุไนโตรเจนมีจุดหลอมเหลวสูงสุด   คือ -209.8 °c

          ธาตุไฮโดรเจนมีจุดหลอมเหลวต่ำสุด  คือ  -259.1 °·c

 

6.

 

 

วันหนึ่งในฤดูหนาวที่เมืองเวอร์โคยัสก์ ในมณฑลไซบีเรียของรัสเซียมีอุณหภูมิ

เฉลี่ย  -75.8 °c  และที่เมืองแฟร์แบงส์ ในอลาสกาสหรัฐอเมริกา มีอุณหภูมิ

เฉลี่ย -52.2 °c   ในวันนั้นเมืองใดอากาศหนาวกว่ากัน

 
 

ตอบ   เมือง โคยัสก์ หนาวเย็นกว่าเมือง  แฟร์แบงส์

 
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook