กุญแจคณิตศาสตร์แบบฝึกหัด 1.3 ข การหารทศนิยม

1. จงหาผลหาร  
 

1)  2.8  ÷  4

วิธีทำ 

          1.1 หารทศนิยม

ตอบ   0.7

 
 

2)  0.45  ÷  (-100)

วิธีทำ

      1.2 หารทศนิยม

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัว ตั้งและตัวหารต่างกันได้ผลลัพธ์ เป็น ลบ

คำตอบ เท่ากับ   - 0.0045

 
 

3)  (-13.76) ÷ (-3.2)

วิธีทำ  ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม 

          1.3 การหารทศนิยม

                   1.3 การหารทศนิยม-1

จากโจทย์เครื่องหมาย

ตัวตั้งและตัวหารเหมือนกันได้ผลลัพธ์ เป็น บวก

คำตอบเท่ากับ    4.3

 
 

4)  (-250) ÷ (-0.8)

วิธีทำ      ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

          1.4 การหารทศนิยม

                  1.4 การหารทศนิยม-1

จากโจทย์เครื่องหมาย

ตัวตั้งและตัวหารเหมือนกันได้ผลลัพธ์ เป็น บวก

คำตอบเท่ากับ    312.5

 
 

5)  (-0.07) ÷ 0.07

วิธีทำ  ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

         1.5 การหารทศนิยม

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัวตั้งและตัวหารต่างกันได้ผลลัพธ์ เป็น ลบ

คำตอบ เท่ากับ     - 1

 
 

6)  (-0.7) ÷ (-0.8)

วิธีทำ

ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

         1.6 การหารทศนิยม

                  1.6 การหารทศนิยม-1  

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัว ตั้งและตัวหารเหมือนกันได้ผลลัพธ์ เป็น บวก

คำตอบ เท่ากับ     0.875

 
 

7)  5.4 ÷ (-0.6)

วิธีทำ   ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

              1.7 การหารทศนิยม

                          1.7 การหารทศนิยม-1

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัว ตั้งและตัวหารต่างกันได้ผลลัพธ์ เป็น ลบ

คำตอบ เท่ากับ     - 9

 
 

8)  (-0.031) ÷ (-0.31)

วิธีทำ   ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

         1.8 การหารทศนิยม

                     1.8 การหารทศนิยม

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัว ตั้งและตัวหารเหมือนกันได้ผลลัพธ์ เป็น บวก 

คำตอบ เท่ากับ     0.1

 
 

9)  (-0.441) ÷ 0.63

วิธีทำ     ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

         1.9 การหารทศนิยม

                     1.9 การหารทศนิยม

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัวตั้งและตัวหารต่างกันได้ผลลัพธ์ เป็น ลบ

คำตอบ เท่ากับ    - 0.7

 
 

10)  [(-0.015) ÷ 0.2] ÷ (-0.2)

วิธีทำ  จากโจทย์เราทำในวงเล็บก่อน

          [(-0.015) ÷ 0.2]  

         ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

          1.10 การหารทศนิยม

                   1.10  การหารทศนิยม

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัว ตั้งและตัวหารต่างกันได้ผลลัพธ์ เป็น ลบ

ผลลัพธ์ เท่ากับ    -0.075

ต่อไปนำ    0.075  ÷  (-0.2)

ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

          1.10 การหารทศนิยม-1

                 1.10. การหารทศนิยม-2

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัวตั้งและตัวหารเหมือนกันได้ผลลัพธ์ เป็น บวก

คำตอบ เท่ากับ    0.375

 
2. จงหาผลหาร (ตอบเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง)  
 

1)  91.538  ÷  0.74

วิธีทำ  ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

         2.1 การหารทศนิยม

                   2.1 การหารทศนิยม-1

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัว ตั้งและตัวหารเหมือนกันได้ผลลัพธ์ เป็น บวก

ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

คำตอบ เท่ากับ    123.700

 
 

2)  (-68.75) ÷ 0.03

วิธีทำ ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

         2.2 การหารทศนิยม

                 2.2 การหารทศนิยม      

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัว ตั้งและตัวหารต่างกันได้ผลลัพธ์ เป็น ลบ

คำตอบ เท่ากับ    - 2291.667

 
 

3)  671.2 ÷ (-5.1)

วิธีทำ· จากโจทย์เราทำในวงเล็บก่อน

           2.3 การหารทศนิยม

             2.3 การหารเลขทศนิยม  

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัว ตั้งและตัวหารต่างกันได้ผลลัพธ์ เป็น ลบ

คำตอบ เท่ากับ  - 131.6078

 
 

4)  (-0.089) ÷ (-4.3)

วิธีทำ   ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

            2.4 การหารทศนิยม

                    2.4 การหารทศนิยม-1

จาก โจทย์เครื่องหมาย

ตัว ตั้งและตัวหารเหมือนกันได้ผลลัพธ์ เป็น บวก

ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

คำตอบ เท่ากับ  0.0206  ≈   0.021

 
3. จงหาผลลัพธ์  
 

1)  [(-8.56) + (-1.44)]  x 0

วิธีทำ  จากโจทย์

  3. การหารทศนิยม

จะเห็นว่า

สมการที่อยู่ในวงเล็บคูณกับ ศูนย์ได้เท่ากับศูนย์

คำตอบในข้อนี้ เท่ากับ ศูนย์

 
 

2)  (-0.2) x [(-0.092) ÷ 0.23]

วิธีทำ

    จากโจทย์ทำตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อน

          [(-0.092) ÷ 0.23]

       ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

          3.2 การหารทศนิยม

                    3.2 การหารทศนิยม-1

  ตัว ตั้งและตัวหารต่างกันได้ผลลัพธ์ เป็น ลบ

 ผลลัพธ์  เท่ากับ  - 0.4

จากโจทย์

(-0.2) x (0.4) 

       = 4  x  2   =  8

  ทศนิยม 2  ตำแหน่ง  =  0.08

  เครื่องหมายต่างกันคูณกัน ได้เป็นเครื่องหมายลบ

  คำตอบเท่ากับ     - 0.08

 
 

3)  [(-8.5) + 6.2] ÷ (-2.3)

วิธีทำ  ทำในวงเล็บก่อน

              3.3 การหารทศนิยม

   ดังนั้นจะได้

  3.3 การหารทศนิยม

 
 

4)  [(-1.2) x (-0.52)] ÷ (-0.6)

วิธีทำ  ทำในวงเล็บก่อน

 

   3.4 การหารจำนวนเต็ม

 

624  จากโจทย์ทศนิยม 3 ตำแหน่ง เท่ากับ 0.624

เครื่องหมายตัวคูณเหมือนกันได้เครื่องหมายเป็นบวก

                                 =   0.624

 

จากโจทย์

   0.624 ÷ (-0.6)

ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

        3.4 การหารจำนวนเต็ม-1

                        3.4 การหารทศนิยม

เครื่องหมายต่างกันคูณกัน ได้เป็นเครื่องหมายลบ

คำตอบคือ  - 1.04

 
 

5)  [1.35 ÷ (-0.45)] x 9

วิธีทำ      ทำในวงเล็บก่อน

[1.35 ÷ (-0.45)]   ทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม

               3.5 การหารทศนิยม

                     3.5 การหารทศนิยม-1

เครื่องหมายตัวคูณต่างกันได้ผลเครื่องหมายเป็นลบ

ผลลัพธ์ เท่ากับ    -3

จากโจทย์  

        3.5 การหารทศนิยม-1

 
 

6)  (-1.01) x [(-12.03) + 12.03]

วิธีทำ

6. การหารทศนิยม

จะเห็นว่า

สมการที่อยู่ในวงเล็บคูณกับ ศูนย์ได้เท่ากับศูนย์

คำตอบในข้อนี้ เท่ากับ ศูนย์

 

4.

 

จงหาผลลัพธ์ในข้อต่อไปนี้โดยการแทนค่า a,b,c  

เมื่อกำหนด  a = 0.2 , b = -1.5 ,c = -2.7

 
 

1) (b-c) ÷ a

วิธีทำ

แทนค่า  

 4. การหารทศนิยม 

ทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม

      4.การหารทศนิยม-1

ตัว ตั้งและตัวหารเหมือนกันได้ผลลัพธ์ เป็น บวก

คำตอบคือ    6

 
 

2) ab - c

วิธีทำ    แทนค่า

   4.2 การหารทศนิยม

 

5.

 

จงพิจารณาประโยค a ÷ b = b ÷ a 

แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

 
 

1)  จงหาทศนิยมมาแทน a และ b เพื่อทำให้ประโยค

ข้างต้น เป็นจริง

 
 

2) จงหาทศนิยมมาแทน a และ b

เพื่อทำให้ประโยคข้างต้น เป็นเท็จ

 
 

3)  ทศนิยมมีสมบัติสลับที่การหารหรือไม่

 

6.

 

จงพิจารณาประโยค (a ÷ b) ÷ c = a  ÷ ( b ÷ c )

แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

 
  1) จงหาทศนิยมมาแทน a, b ,c เพื่อทำให้ประโยคข้างต้นเป็นจริง  
  2) จงหาทศนิยมมาแทน a, b ,c เพื่อทำให้ประโยคข้างต้นเป็นเท็จ  
 

3) ทศนิยมมีสมบัติการสลับที่สำหรับการหารหรือไม่

 

 

7.

  

 

นกกระจิบตัวเล็กที่สุดหนักประมาณ 0.005 กิโลกรัม นกกระจอกเทศ

ตัวใหญ่ที่สุดหนักประมาณ 150 กิโลกรัม อยากทราบว่า นกกระจิบ

ตัวที่เล็กที่สุด กี่ตัวหนักเท่านกกระจอกเทศที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งตัว

 
 

วิธีทำ

นกกระจอกเทศ  ÷  นกกระจิบ

150  ÷  0.005

ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม

         7. การหารทศนิยม

นกกระจอกเทศ ใหญ่เท่ากับ 30,000 เท่าของ นกกระจิบ

 

 

8.

  

นักกรีฑาคนหนึ่งทำสถิติ วิ่งในระยะทาง 100 เมตร ด้วยเวลา12.5

วินาที ถ้าเขาวิ่งด้วยอัตราเร็ว คงที่ใน 1 นาที เขาจะวิ่งได้ทางเท่าไร

 
 

วิธีทำ

เวลา 12.5 วินาทีวิ่งได้              100     เมตร

เวลา  60 วินาทีวิ่งได้   

                           8. การหารทศนิยม

   

เวลา    60    วินาทีวิ่งได้     480 เมตร

 

9.

  

น้ำตาลทรายขาว บรรจุถุง ถุงละ  1 กิโลกรัม ราคา 13.25  บาท

มีเงินอยู่ 60.75บาทซื้อน้ำตาลทรายขาวได้กี่ถุง และเหลือเงินกี่บาท

 
 

วิธีทำ

         ซื้อน้ำตาลทรายได้ = จำนวนเงิน ÷ ราคาขาย

           60.75 ÷ 13.25

ทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม

             9. การหารทศนิยม

                      9. การหารทศนิยม-1

ดังนั้นเมือซื้อเต็มกิโลกรัมพอดีจะได้ 4 ถุง

เป็นเงิิน  13.5  x 4 =  54  บาท

จะเหลือเงินหลังจากการซื้อน้ำตาลทั้งสิ้น

60.75 - 54  =  6.75    บาท

 

10.

 

 

ปรอท 1 ลบ.ซม. หนัก 13.6 กรัม

ปรอทหนัก 752.4 กรัม

จะมีปริมาตร กี่ ลบ.ซม. (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

 
 

วิธีทำ

มีปรอท ทั้งหมด     หนัก   752.4     กรัม   

ปรอท 1 ลบ.ซม.    หนัก    13.6     กรัม

หาปริมาตร ของปรอททั้งหมด

   =  น้ำหนักปรอทที่มี ÷ น้ำหนัก/ลบซม

   =     752.4  ÷  13.6

ทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม

             10.การหารทศนิยม

                   10. การหารทศนิยม-1   

จะมีปริมาตร เท่ากับ     55.32  ลบ.ซม.

 

11.

 

 

ไนโตรเจน หนักเป็น 0.0012 เท่าของน้ำ

และ ไฮโดรเจน หนักเป็น 0.00009 เท่าของน้ำ

ไฮโดรเจนหนักเป็นกี่เท่าของไนโตรเจน

 
     

12.

 

 

 

สิ่งของที่ชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์ จะหนักเป็น

0.16 เท่าของน้ำหนักที่ชั่งบนโลก

ถ้าชายคนหนึ่งมีน้ำหนักบนดวงจันทร์ 11.6 กิโลกรัม

อยากทราบว่าน้ำหนักที่ชั่งบนโลกจะเป็นเท่าใด

 
 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

จากสถิติการซ้อมวิ่ง 200 เมตร ของนักกรีฑา

สีต่าง ๆ ของโรงเรียนก้าวหน้าวิทยา พบว่า

สีแดง สีม่วง และสีเหลือง ใช้เวลาเฉลี่ย

34.10 , 37.25 , 33.25 , 35.55 วินาที

ตามลำดับ

นักเรียนคิดว่า ในเวลาแข่งขัน จริงนักกรีฑา ของสีใด

น่าจะวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก

ตอบ        สีม่วงเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก

          ใช้เวลาเฉลี่ยน้อยที่สุด 33.25  วินาที

 
     
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจบน Facebook