กูญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดที่ 1.4 เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน

ในแบบฝึกหัดนี้ ได้ทำให้เราได้เข้าใจการเปรียบเทียบเศษส่วน และโจทย์เศษส่วน

การประยุกต์ในชีวิต ประจำวัน

1.

 

จงเติมเครื่องหมาย = ,> หรือ < ที่ทำให้ประโยค   

ในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นจริง

 
 

1)               1.1 การเปรียบเทียบทศนิยม

 
 

2)                  1.2 การเปรียบเทียบทศนิยม

 
 

3)                1.3 การเปรียบเทียบทศนิยม

 
 

4)                1.4 การเปรียบเทียบทศนิยม

 
 

5)                  1.5 การเปรียบเทียบทศนิยม

 
 

6)                1.6 การเปรียบเทียบทศนิยม

 
 

7)               1.7 การเปรียบเทียบทศนิยม

 
 

8)               1.8 การเปรียบทศนิยม

 
 

9)                1.9 การเปรียบเทียบทศนิยม

 
 

10)             1.10  การเปรียบทศนิยม

 
 

11)                1.11 การเปรียบเทียบทศนิยม

 
 

12)              1.12 การเปรียบทศนิยม

 
 

13)               1.13 การเปรียบทศนิยม

 
 

14)                1.14 การเปรียบทศนิยม

 

2.

 

 

 

 

ในชั่วโมงเรียนวิชาลูกเสือ ลูกเสือหมู่ที่หนึ่งมี 6 คน

หมู่ที่สองมี 9 คน นายหมู่หมู่ที่หนึ่งแบ่งเชือกยาว 4 เมตร ให้ลูกหมู่

คนละเท่า ๆกัน นายหมู่ที่สองแบ่งเชือกยาว 6 เมตร ให้ลูกหมู่คนละ

เท่า ๆกัน จงหาว่าลูกเสือแต่ละคน ในหมู่ที่หนึ่งและหมู่ที่สองจะได้

รับเชือกยาวเท่ากัน หรือไม่

 
 

วิธีทำ

- หมู่ที่ 1 แบ่งเชือก 4 เมตร 6 ส่วน

                       2. การเปรียบเทียบทศนิยม

- หมู่ที่ 2 แบ่งเชือก 6 เมตร 9 ส่วน

                       2. การเปรียบเทียบทศนิยม -1

สรุป ได้ว่าหมู่ที่ 1 และ 2 ได้เชือกที่แบ่งเท่ากันทุกคน

 

3.

 

 

มีข้าวหลามขนาดเดียวกัน 7 กระบอก แบ่งข้าวหลาม 3 กระบอก

ให้เด็ก 5 คน คนละเท่า ๆ กัน และแบ่งข้าวหลาม 4 กระบอกให้เด็ก

7คนคนละเท่า ๆ กันเด็กแต่ละคนในกลุ่มใดได้รับข้าวหลามมากกว่า

 
 

วิธีทำ ข้าวหลาม 7 กระบอก แบ่งให้เด็กดังนี้

- ข้าวหลาม 3 กระบอกแบ่งให้    เด็ก 5 คน

                        3. การเปรียบเทียบทศนิยม

 

- ข้าวหลาม 4 กระบอกแบ่งให้   เด็ก 7 คน

                        3. การเปรียบเทียบทศนิยม -1

 

เราสรุปได้ว่า

                        3. การเปรียบเทียบทศนิยม -2

     เด็กในกลุ่ม 5 คนได้รับข้าวหลามมากกว่าเด็กในกลุ่ม 7 คน

 

4.

 

ส้มชนิดที่หนึ่ง 7 ผล ราคา 45 บาท สัมชนิดที่ สอง 8 ผล ราคา

51 บาท ส้มชนิดใดราคาต่ำกว่ากัน

 
 

วิธีทำ

-  ส้มชนิดที่1  ราคา 45 บาท   7 ผล

                  4. การเปรียบเทียบทศนิยม

 

-  ส้มชนิดที่2  ราคา 51 บาท  8 ผล

                   4. การเปรียบเทียบทศนิยม-1

 

ดังนั้นเราจะได้ว่า

                   การเปรียบเทียบทศนิยม-2

สรุปว่า        ส้มชนิดที่ 2  ราคาถูกกว่าชนิดที่ 1

 
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook