อธิบาย การหารโดยใช้รูปภาพ

การหาร

ในความหมายที่เข้าใจได้อย่างง่าย ๆ ดังตัวอย่าง

เช่น มี เงินอยู่ สิบบาทต้องการแบ่งให้ เพื่อน 2  คนคนละเท่า ๆกันจะได้คนละกี่บาท ?

      ไข่ 20 ใบใส่ในกล่อง 10 ใบ ใบละเท่า ๆ กัน จะได้ว่าในกล่องจะมีไข่กี่ใบ    ? 

 

มีฟักทองอยู่ 12 ผล  ต้องการแบ่งให้ เป็นจำนวนเท่า ๆ กัน ดังนี้ 

             การหาร

 

 แบ่งเป็น สองส่วน  เท่า ๆ กัน  จะได้        12   หาร    2      อ่านว่า" สิบสอง หาร สอง"

ได้ผลลลัพธ์ ดังรูป

 

            การหาร  12 หาร 2

ดังนั้น         จะได้ว่า                        12   หาร    2      =    6

                                            อ่านว่า" สิบสอง หาร สอง  เท่ากับ หก " 

                                            ___________________________________

มาดู    แบ่งเป็น สาม ส่วน  เท่า ๆ กัน  จะได้

 

                                                 12   หาร    3          

              12 หาร  3    

 

  ดังนั้น         จะได้ว่า                      12   หาร    3      =   

                                             ___________________________________

 

มาดู    แบ่งเป็น   สี่ ส่วน  เท่า ๆ กัน  จะได้

 

                                                 12   หาร 

                          12 หาร 4

   ดังนั้น         จะได้ว่า                    12   หาร       =     3

                                             ___________________________________

 

 

มาดู    แบ่งเป็น  หก ส่วน  เท่า ๆ กัน  จะได้

 

                                                 12   หาร   6   


              12 หาร 6


   ดังนั้น         จะได้ว่า                    12   หาร   6    =    2