การดำเนินการของเลขยกกำลัง

แบบฝึกหัด 1.2ก ม.2 เพิ่มเติม

 

การดำเนินการของเลขยกกำลัง

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การดำเนินการของเลขยกกำลัง

การคูณเลขยกกำลัง การหาผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย และการเขียนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์

วิทยาศาสตร์ โจทย์ประยุกต์การคูณเลขยกกำลัง

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ ด้วยตนเองจาก โจทย์การดำเนินการของเลขยกกำลัง

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การดำเนินการของเลขยกกำลัง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     การดำเนินการของเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.6. เรื่อง การดำเนินการของเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.6    

  การดำเนินการของเลขยกกำลัง

  การดำเนินการของเลขยกกำลัง

  การดำเนินการของเลขยกกำลัง

   การดำเนินการของเลขยกกำลัง

   การดำเนินการของเลขยกกำลัง

   การดำเนินการของเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การดำเนินการของเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.7-1.12. เรื่อง การดำเนินการของเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-12    

   การดำเนินการของเลขยกกำลัง

   การดำเนินการของเลขยกกำลัง    

   การดำเนินการของเลขยกกำลัง  

   การดำเนินการของเลขยกกำลัง

  การดำเนินการของเลขยกกำลัง

  การดำเนินการของเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    การดำเนินการของเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การดำเนินการของเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

   การดำเนินการของเลขยกกำลัง  

   การดำเนินการของเลขยกกำลัง

   การดำเนินการของเลขยกกำลัง

   การดำเนินการของเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การดำเนินการของเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง การดำเนินการของเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.    

  การดำเนินการของเลขยกกำลัง    

  การดำเนินการของเลขยกกำลัง

  การดำเนินการของเลขยกกำลัง

  การดำเนินการของเลขยกกำลัง

  การดำเนินการของเลขยกกำลัง

  การดำเนินการของเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การดำเนินการของเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง การดำเนินการของเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.    

  การดำเนินการของเลขยกกำลัง 

  การดำเนินการของเลขยกกำลัง   

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     การดำเนินการของเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง การดำเนินการของเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5.    

  การดำเนินการของเลขยกกำลัง 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     การดำเนินการของเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6.    

   การดำเนินการของเลขยกกำลัง    

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   การดำเนินการของเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7. เรื่อง การดำเนินการของเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 7     

  การดำเนินการของเลขยกกำลัง 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK