การแยกตัวประกอบของพหุนาม ที่มี สปส.เป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเหลือเศษ

ม.3 แบบฝึกหัด 2.4

1. กำหนด P(x) และ a ดังในแต่ละข้อต่อไปนี้ จงหา P(a)  
   1. หา P(a)

2)

 

 

 

 

 2. หา P(a)

3)

 

 

 

 

 3. หา P(a)

4)

 

 

 

 

 4. หา P(a)

5)

 

 

 

 

 

 5. หา P(a)

6)

 

 

 

 

 

 

 

 6. หา P(a)

2.

 

 

 

 จงใช้ทฤษฎีบทเหลือเศษที่ได้จากการหารพหุนามในแต่ละข้อต่อไปนี้

ดังนั้น ในแต่ละข้อต่อไปนี้เราใช้ ทบ.เหลือเศษที่ได้จากการหารพหุนาม

เราจึงนำตัวหารมาเขียนให้อยู่ในรูปของ x - a และนำค่า a ไป

แทนค่าก็จะได้เหลือเศษจากการหาร ตามต้องการ

 

        1. ทฤษฎีบทเหลือเศษ หาเศษเหลือจากการหาร

เหลือเศษจาการหาร เท่ากับ 121

 

        2. ทฤษฎีบทเหลือเศษ หาเศษเหลือจากการหาร

เหลือเศษจาการหาร เท่ากับ -60

 

        3. ทฤษฎีบทเหลือเศษ หาเศษเหลือจากการหาร

เหลือเศษจาการหาร เท่ากับ 85

 

    4. ทฤษฎีบทเหลือเศษ หาเศษเหลือจากการหาร

เหลือเศษจาการหาร เท่ากับ 0  

ดังนั้นเราสรุปได้ว่า เป็นการหารลงตัว

 

  5. ทฤษฎีบทเหลือเศษ หาเศษเหลือจากการหาร

เศษเหลือจาการหาร เท่ากับ 14

 

 

  6. ทฤษฎีบทเหลือเศษ หาเศษเหลือจากการหาร

 

เหลือเศษจาการหาร เท่ากับ 0  

ดังนั้นเราสรุปได้ว่าเป็นการหารลงตัว

3.

 

จงใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือแสดงว่า

 x + 2 หาร   3.ทฤษฎีบทเหลือเศษ      ลงตัว

 

ในข้อนี้เมื่อเราใช้ ทบ.เศษเหลือ แสดงการหารลงตัว

เมื่อจะหารลงตัวได้ เศษเหลือจะเท่ากับ ศูนย์

เราเขียน ตัวหารให้อยู่ในรูป  x - a จาก

   x + 2    =  x - (-2)   

 

    3. ใช้ทฤษฎีบทเหลือเศษ แสดงว่าหารลงตัว

ดังนั้น เราสรุปได้ว่า  เศษเหลือจะเท่ากับ ศูนย์จึงหารลงตัว

4. ทำแบบเดียวกับข้อ 5.1
5.

 จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้โดยใช้ทฤษฎีเศษเหลือ

1)      5.1 การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้ทฤษฎีบทเหลือเศษ
 

วิธีทำ   ให้     

     5.1 การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้ทฤษฎีบทเหลือเศษ

                    

ดังนั้น พจน์ที่เป็นค่าคงตัวคือ    -12  

หาจำนวนที่ มาหาร -12 ลงตัวมีดังนี้คือ

 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 6, -6, 12, -12

เรานำมาแทนค่าใน P(x)

เพื่อให้รู้ว่าตัวใดที่สามารถหารได้ลงตัว คือเศษเท่ากับศูนย์

เมื่อเศษเป็นศูนย์แสดงว่าเป็น ตัวประกอบของ  P(x)

พิจารณา  P(1)

           5.1 การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้ทฤษฎีบทเหลือเศษ

 

เมื่อเศษเป็นศูนย์แสดงว่า   x - 1 เป็น ตัวประกอบของ P(x)

 นำ  x - 1  ไปหาร 

           5.1 การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้ทฤษฎีบทเหลือเศษ

ได้ผลหารเป็น

                      5.1 การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้ทฤษฎีบทเหลือเศษ

ดังนั้น เมื่อเราพิจารณา  ตัวประกอบของ P(x)  เราจะได้

          5.1 โดยใช้ทฤษฎีบทเหลือเศษ

  ข้อ 2-10 ทำแบบเดียวกับข้อ 5.1


ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK