โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชั่น

  

  โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชั่น

นิยาม ฟังก์ชั่นจาก A ไป  B

ถ้า  A และ B เป็นเซตใด ๆ จาก A ไป  B  

        เซต A เราจะเรียกว่า โดเมน (Domain) โดยสมาชิกทุกตัวถูกใช้หมด

 และเซต B  ที่เป็นผลลัพธ์ ทั้งหมดของฟังก์ชั่น

        เซต B เราจะเรียกว่า  เรนจ์  (Range) ของฟังก์ชั่น

 

ตัวอย่าง

กำหนดให้  A = { p , q , r , s } , B = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5}

                     ฟังก์ชั่น                         

            f  เป็นฟังก์ชั่น จาก A ไป  B 

 

           โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชั่น

   สังเกต  สมาชิกของเซต  A ถูกใช้ทั้งหมด โดเมน เท่ากับ เซต A

 

 
โปรแกรมวาดกราฟ