กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดที่ 4.1

 ในแบบฝึกหัดนี้  มีการ กำหนดจุด   และหา จุดพิกัดที่เกิดใหม่ ที่ได้จากการเลื่อนขนาน

ตาม แนว เวกเตอร์ ที่กำหนดให้ตลอดจน การเลื่อนขนาน ของส่วนของเส้นตรง

การเลื่อนขนานของสี่เหลี่ยม และ สามเหลี่ยม  ตามแนวเวกเตอร์ที่กำหนดให้

และ การหาพื้นที่ โดยใช้การเลื่อนขนาน

  

1.  กำหนด เส้นตรง PQ  และ  เวกเตอร์ MN  จงเขียน  เส้นตรง P'Q' ซึ่งเป็นภาพ

    ที่ได้จาก การเลื่อน เส้นตรง PQ  ด้วย   เวกเตอร์ MN

     การเลื่อนขนาน

 

วิธีทำ/คำตอบ
 

2.  กำหนด สามเหลี่ยม PQR จงหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาน  สามเหลี่ยม PQR

     ด้วย  เวกเตอร์ MN

     การเลื่อนขนาน

 

วิธีทำ/คำตอบ
 

3.  ให้  สี่เหลี่ยม A'B'C'D' คือ ภาพที่ได้จากการเลี่อนขนาน เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาน

     สี่เหลี่ยม ABCD   ดังรูป

     การเลื่อนขนาน

 
 

 3.1  จงหาพิกัดจุดยอดมุม  สี่เหลี่ยม A'B'C'D' คือ ภาพที่ได้จากการเลี่อนขนาน 

 

 
 

 3.2  ถ้า  E   เป็น จุดกึ่งกลางของ   เส้นตรง AB  จงหาพิกัดของจุด  E'

 

วิธีทำ/คำตอบ
 

4. บนระนาบในระบบพิกัดฉาก ให้นักเรียนกำหนด  สี่เหลี่ยม ABCD

    ตามที่นัเรียนต้องการแล้วหาภาพ ที่ได้จากการเลื่อนขนาน  

   สี่เหลี่ยม ABCDด้วย  เวกเตอร์ MN  ที่กำหนดให้ดังรูป พร้อมทั้งหาพิกัด

   ของจุดยอดมุมของ  สี่เหลี่ยม A'B'C'D' คือ ภาพที่ได้จากการเลี่อนขนาน  ซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาน

     การเลื่อนขนาน

 

วิธีทำ/คำตอบ
 

5.  กำหนด   เส้นตรง AB  มีจุด    จุด A(2,2)  และจุด    จุด B(5,5) 

    เป็นจุดปลาย  ถ้า เส้นตรง A'B' เป็นภาพ ที่ได้จากการเลื่อนขนาน  เส้นตรง AB

    และมี จุด A'(-3,2) และ จุด B'(0,5) เป็นจุดปลาย

    จงหาเวกเตอร์ ของการเลื่อนขนาน

วิธีทำ/คำตอบ
 

6.  กำหนดจุด   จุด A'(-3,-4)  จุด    จุด A'  เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาน

    จุด จุด A ไปทางซ้าย ตามแนวแกน จุด X  5  หน่วย  แล้วเลื่อนไปตาม

    แนวแกน  จุด Y  7 หน่วย  

    จงหาพิกัดของจุด  จุด A'

วิธีทำ/คำตอบ
 

7.  กำหนด  สามเหลี่ยม ABC  มีจุด    จุด ABC จุดยอดของสามเหลี่ยม 

    เป็นจุดยอดมุม และมี  สามเหลี่ยม A'B'C' เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาน

    สามเหลี่ยม ABC จุด จุด A' มีพิกัดเป็น จุด (-5,-5)  

    จงหาพิกัดของจุด  จุด B'   และจุด      จุด C'

     การเลื่้อนขนาน

วิธีทำ/คำตอบ
 

8.  จงใช้การเลื่อนขนานหาพื้นที่โดยประมาณ ของรูปที่กำหนดให้ 

     การเลื่อนขนาน

 

วิธีทำ/คำตอบ
 

9. จงใช้การเลื่อนขนานหาพื้นที่โดยประมาณ ของรูปที่กำหนดให้ 

     การเลื่อนขนาน

 

วิธีทำ/คำตอบ
 

10. จงสร้างรูปต้นแบบบนกระดาษแข็ง ตามที่นักเรียนต้องการ

     แล้วนำรูปนั้นไปทำลวดลาย โดยใช้ความรุ้  เกี่ยวกับการเลื่อน

     การเลื่อนขนาน

ลองทำ

ดูนะครับ

 

    ชอบเราเป็นกำลังใจให้เรากดปุ่มถูกใจบน Facebook