กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดที่ 4.3 การหมุน

ในแบบฝึกหัดนี้ เป็นการทำความเข้าใจในการแปลงทางเรขาคณิต 

ที่ เขียน เกี่ยวกับการหมุน ของ ภาพ จุด เส้น รูปทรง ต่าง ๆ

และหาการหมุนรอบจุด หา พิกัด ของจุดที่ได้จากการหมุน 

ตลอดจนหาพื้นที่ โดยประมาณของที่เกิดจากการหมุนทางเรขาคณิต

 

 

1. จงหาพิกัดรูปภาพที่ได้จากการหมุนจุดต่อไปนี้ บนระนาบรอบจุด  O (0,0) 

    ตามเข็มนาฬิกา  ด้วยมุมที่มีขนาด  180 องศา

 
 

1.1 A(3 , 4)

 

 
 

1.2 B(-3,-2)

 

 
 

1.3 C(-4,-1)

 

 
 

1.4 D(4,-3 )

 

วิธีทำ / คำตอบ

 

 

2.  จงหาภาพที่ได้จากการหมุนรูปต่อไปนี้ รอบจุด P ตามทิศทาง

     และ  ขนาดของมุม ตามกำหนด       

     2.1. ทวนเข็มนาฬิกา  45 องศา

2.1 การหมุน

 วิธีทำ / คำตอบ

ข้อ

2.1-2.4

 

  2.2. ตามเข็มนาฬิกา  90  องศา

2.2 การหมุน

 
 

2.3. ตามเข็มนาฬิกา 180  องศา  

2.3 การหมุน

 
 

2.4. ทวนเข็มนาฬิกา  60 องศา

2.4 การหมุน

 
 

3. จงหาจุดหมุนที่ทำให้เกิดการหมุนรูปต้นแบบ ก. แล้วได้รูป ข.

    ซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการหมุน

 
 

 3.1.

3.1 การหมุน

 วิธีทำ / คำตอบ
 

 3.2.

3.2 การหมุน

 

 วิธีทำ / คำตอบ
 

 3.3

3.3 การหมุน

 วิธีทำ / คำตอบ
 

 3.4.

3.4 การหมุน

 วิธีทำ / คำตอบ
 

 4. จงหา  สามเหลี่ยม A'B'C'   ซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการหมุน  สามเหลี่ยม ABC

     รอบจุดกำเหนิด  O ทวนเข็มนาฬิกา ด้วยมุมที่มีขนาด   90  องศา 

     และหาพิกัด  ของจุด   A',B' และ C'

4. การหมุน

 วิธีทำ / คำตอบ

  

5.  จงหา สามเหลี่ยม A'B'O'   ซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการหมุน  สามเหลี่ยม ABO   รอบ

     จุดกำเหนิด O  ด้วยมุมที่มีขนาด  270 องศา ตามเข็มนาฬิกา 

     และหาพิกัดของจุด  A' และ  B'

5. การหมุน

 วิธีทำ / คำตอบ
 

6.   สี่เหลี่ยม ABCB และ สี่เหลี่ยม OPQR      เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

     ซึ่งมีด้านยาว  15 ซม. จุด  O เป็นจุดตัด ของเส้นทแยงมุม 

     ของ สี่เหลี่ยม ABCB   จงหา พื้นที่โดยประมาณ ของส่วนที่แรงเงา

6. การหมุน

 

 วิธีทำ / คำตอบ
 

7.   จงออกแบบลวด รายศิลปะ  โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการสะท้อน

      การเลื่อนขนาน และการหมุนดังตัวอย่าง

ลองทำ

ดูนะครับ

 

8.   จงออกแบบโลโก มา 1 แบบ  โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ 

      การแปลงทางเรขาคณิต พร้อมทั้งอธิบาย ความหมายของโลโกนั้น

ลองทำ

ดูนะครับ

 

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK