กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 3.1 แผนภูมิรูปวงกลม

ในบทนี้เป็นการทำแบบฝึกหัด การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

และ โจทย์ แผนภูมิ รูป วงกลม ซึ่งมีการแสดง แผนภูมิร้อยละโดยปริมาณ 

นักเรียนและผู้สนใจจะได้เข้าใจความหมาย ของแผนภูมิรูปวงกลม  กับ จำนวน หรือ ร้อยละ

ว่ามีความสัมพันธ์กับพื้นที่รูปวงกลม อย่างไรบ้าง 

 1. 

 

 

 

 

 

 

.ให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมต่ิอไปนี้ 

 แผนภูมิแสดงร้อยละ โดยปริมาณของธาตุต่าง ๆ ในร่างกายของคน

             แผนภูมิรูปวงกลม

 

จงตอบคำถามต่อไปนี้

 
1.1

ในร่างกายของคนมีธาตุอะไรในร่างกายมากที่สุด

ประมาณร้อยละเท่าใดของธาตุทั้งหมด          

วิธีทำ / คำตอบ
1.2  ในร่างกายของคนมีธาตุอะไรน้อยที่สุด  ประมาณร้อยละเท่าใดของธาตุทั้งหมด วิธีทำ / คำตอบ
1.3 ในร่างกายของคนมีออกซิเจนมากกว่าคาร์บอนร้อยละเท่าใด ของธาตุทั้งหมด วิธีทำ / คำตอบ
1.4 ในร่างกายของคนมีคาร์บอนเป็นกี่เท่าของไนโตรเจนโดยประมาณ วิธีทำ / คำตอบ

1.5

 

ในร่างกายของคนมีออกซิเจน ไนโตรเจน และอื่น ๆ 

รวมกันกี่เท่าของคาร์บอน โดยประมาณ

วิธีทำ / คำตอบ

 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้นักเรียนพิจารณา แผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้

แผนภูมิแสดงปริมาณขั้นตำ่่  ของอาหารเป็นกรัมที่เด็กหญิงวัย  11 -  12  ปี

ควรได้รับ ในแต่ละวัน

                แผนภูมิรูปวงกลม

จงตอบคำถามเกี่ยวปริมาณขั้นต่ำ ของอาหารที่เด็กหญิงวัย  11 -  12  ปี

ควรได้รับในแต่ละวัน ดังต่อไปนี้  

 
2.1 ควรรับประทานอาหารเนื้อสัตว์ และไข่รวมกันประมาณอย่างน้อยกี่กรัม  
2.2 ควรรับประทานนื้อสัตว์หนักประมาณกี่เท่าของน้ำหนักข้าว  
2.3 ควรรับประทานข้าวประมาณกี่เท่าของน้ำหนักอาหารที่รับประทานทั้งหมด  

2.4

 

ปริมาณอาหารประเภทใดที่ควรรับประทานให้มีน้ำหนักใกล้เคียงกัน

 

วิธีทำ / คำตอบ

 3.

 

 

  

 

 

 

 

ให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิรูปทรงกลมต่อไปนี้

 แผนภูมิแสดงร้อยละโดยประมาณ ของมูลค่าสินค้าส่งออกของไทย ปี พ.ศ.2545

         แผนภูมิรูปวงกลม

จงตอบคำถามต่อไปนี้

 
 3.1  ในปี พ.ศ. 2545 ประเทศไทยส่งออกสินค้าประเภทใด มีมูลค่ามากที่สุด  
 3.2  ในปี พ.ศ. 2545 ประเทศไทยส่งออกสินค้า ประเภทใดบ้างมีมูลค่าใกล้เคียงกัน  

 3.3

 

 ในปี พ.ศ. 2545 ประเทศไทยส่งออกสินค้า อาหารมีมูลค่า

ประมาณกี่เปอร์เซนต์ของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด

 
 3.4

 ในปี พ.ศ. 2545 ประเทศไทยส่งออกสินค้า  สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 

 สินค้าเกษตร และสินค้าอื่น ๆ รวมกันประมาณร้อยละเท่าใด 

 ของสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าอาหารรวมกัน

 

 3.5

 

 

 ถ้ามูลค่าการส่งออกของประเทศไทยทั้งหมด  ในปี พ.ศ. 2545 

 ประมาณ  68,562  ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ

 แล้วในปี พ.ศ. 2545 ประเทศไทยส่งออก สินค้าอาหารเป็นมูลค่าเท่าใด

 และมูลค่่าสินค้า น้อยกว่า  มูลค่า สินค้าอุตสาหกรรมประมาณเท่าใด

วิธีทำ / คำตอบ

  4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้นักเรียนอ่านแผนผังข้อมูลจากแผนภูมิรูปทรงกลมต่อไปนี้ 

แล้วเขียนบรรยาย ถึงความสัมพันธ์ ของข้อมูลต่าง ๆ พร้อม แสดงความคิดเห็น

ประกอบ 

 

 แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้ามาประเทศไทย

                 ช่วงเดือน มกราคม  -  มิถุนายน  พ.ศ. 2546

 

แผนภูมิรูปวงกลม

 วิธีทำ / คำตอบ
 

   ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK