กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 3.2  การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

ในบทนี้เป็นการทำแบบฝึกหัด การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม และ โจทย์การเขียน แผนภูมิรูปวงกลม

โดยการคำณวนจาก อัตราร้อยละ  ปริมาณทั้งหมด และการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปทรงกลม

นักเรียนและผู้สนใจจะได้เข้าใจความหมาย ของแผนภูมิรูปวงกลม  กับ จำนวน หรือ ร้อยละ

ว่ามีความสัมพันธ์กับพื้นที่รูปวงกลม อย่างไรบ้าง 

1.

 

 

 

 

จากการสำรวจโรงเรียนคณิตวิทยาที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

เีกี่ยวกับร้อยละของ นักเรียนที่ชอบซื้อขนม สามอันดับแรก พบว่า

นักเรียนร้อยละ 51.5 ชอบซื้อขนมกรุบกรอบร้อยละ  34.3 ชอบ

ซื้อไอศครีมหวานเย็นรสต่าง ๆ และร้อยละ 14.2  ชอบซื้อผลิตภัณฑ์

จากนม  จงนำเสนอข้อมูลด้วแผนภูมิรูปวงกลม

วิธีทำ/คำตอบ

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อปี พ.ศ.2546 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

รายงานสาเหตุการตายของบุคคลอายุ 25 - 44 ปี เป็นร้อยละดังนี้

 การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

จงนำเสนอด้วยแผนภูมิรูปวงกลม 

วิธีทำ/คำตอบ

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่บ้านจันผาได้รับเงินจัดสรรพิเศษจำนวนหนึ่ง เพื่อพัฒนาหมู่บ้านตาม

โครงการใหม่หรือพัฒนาโครงการที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น ซึ่งคณะกรรมการ

หมู่บ้านจะต้องเลือกทำเพียงหนึ่งโครงการ คณะกรรมการได้สำรวจ

ความคิดเห็นของประชากรในหมู่บ้าน จำนวน 2,000 คน มีผู้ออก

ความคิดเห็น ในโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

จงนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิวงกลม

วิธีทำ/คำตอบ

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมูลค่าการส่งออกกุ้งของไทยเดือนมกราคม - ตุลาคมพ.ศ. 2546

ต่อไปจะนำเสนอข้อมูล ด้วยแผนภูมิรูปวงกลม

การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

วิธีทำ/คำตอบ

5.

 

 

 

จงสำรวจรายจ่าย โดยประมาณในหนึ่งเดือน ของครอบครัว นักเรียน

ในหมวด อาหาร ที่่อยู่อาศัย เครื่องแต่งกาย  สาธารณูปโภค และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้วนำเสนอข้อมูล ด้วยแผนภูมิรูปวงกลม

และตอบคำถามต่อไปนี้

 

5.1

 

ครอบครัวมีรายจ่ายเรื่องใดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละเท่าใด ของรายจ่าย

ทั้งหมด 

 

5.2

 

นักเรียนควรคิดว่าครอบครัวของนักเรียน ควรลดรายจ่าย

ในเรื่องใดลงบ้างเพราะเหตุใด 

 

5.3

 

นักเรียนคิดว่าครอบครัวของนักเรียน จะสามารถช่วยครอบครัว

ประหยัดรายจ่าย ได้อย่างไรบ้าง

วิธีทำ/คำตอบ

 6.

 

ให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ

แล้วนำเสนอ ข้อมูลด้วแผนภูมิรูปวงกลม

ลองทำดู
 

 ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK