การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

 

 

ใน บทนี้ อธิบาย การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม อาจเรียกสั้น ๆว่า แผนภูมิวงกลม เราจะ

แสดงวิธีสร้าง แผนภูมิวงกลม ว่ามีขั้นตอนการสร้างอย่างไร  อย่างเป็นขั้นตอน ง่ายๆ ดังนี้

 

กรณีที่  1  ถ้าโจทย์ ให้เขียน  แผนภูมิรูปวงกลม โดย โจทย์บอก มาเป็นร้อยละ

              แล้วให้ เขียนแผนภูมิรูปวงกลม

 

    ตัวอย่าง  จากการสำรวจโรงเรียนคณิตวิทยาที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

                เีกี่ยวกับร้อยละของนักเรียนที่ชอบซื้อขนม สามอันดับแรก พบว่านักเรียน

                          ร้อยละ      51.5   ชอบซื้อขนมกรุบกรอบ

                          ร้อยละ      34.3   ชอบซื้อไอศครีมหวานเย็น รสต่าง ๆ

                          ร้อยละ      14.2   ชอบซื้อผลิตภัณฑ์จากนม 

                          จงนำเสนอข้อมูลด้วแผนภูมิรูปวงกลม

  วิธีทำ   

         อธิบาย    เนื่องจากเปอร์เซนต์ทั้งหมด เท่ากับ  100% 

         และเราทราบอยู่แล้วว่า มุมรอบจุดศนย์กลางของวงกลมเท่ากับ 360 องศา   

         ดังนั้น    100 %    เท่ากับ   360  องศา  

                       1 %    เท่ากับ    3.6  องศา

                     เราก็จะหา องศาของวงกลมออกมาได้

จากโจทย์ กำหนดมาให้

นักเรียน ร้อยละ      51.5   ชอบซื้อขนมกรุบกรอบ  

           ร้อยละ      34.3   ชอบซื้อไอศครีมหวานเย็น รสต่าง ๆ

และ      ร้อยละ      14.2   ชอบซื้อผลิตภัณฑ์จากนม

ดังนั้น ผลรวมทั้งหมดคือ

             =          51.5  +  34.3   +14.2   

             =           100  %  

ต่อไปเราจะทำการคำณวนหาพื้นที่  ของวงกลม  ในแต่ละส่วน

  100 %         คิดเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางขนาด        360         องศา             

     1 %         คิดเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางขนาด        360/100      องศา

                                                           =      3.6         องศา          

     ดังนั้นจะได้ ชอบซื้อขนม กรุบกรอบ                     51.5  %      

                                =    51.5  x   3.6    =    185.4       องศา

 

                   ชอบซื้อไอศครีมหวานเย็น รสต่าง ๆ      34.3  %

                                =    34.3  x   3.6    =    123.48     องศา    

 

                   ชอบซื้อผลิตภัณฑ์จากนม                  14.2  %

                                 =    14.2   x   3.6   =    51.12      องศา

 

 ดังนั้น จากการคำณวนจะได้แผนภูมิรูปวงกลมดังนี้

 

          การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

 

                                    -----------------------------------------------

 

กรณีที่  2    ถ้าโจทย์ ให้เขียน  แผนภูมิรูปวงกลม โดย โจทย์บอก มาเป็นจำนวนมาให้

              แล้วให้ เขียนแผนภูมิรูปวงกลม

 

 ตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่บ้านจันผาได้รับเงินจัดสรรพิเศษจำนวนหนึ่ง เพื่อพัฒนาหมู่บ้านตาม

โครงการ ใหม่หรือพัฒนาโครงการที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น ซึ่งคณะกรรมการ

หมู่บ้าน จะต้องเลือกทำเพียงหนึ่งโครงการ คณะกรรมการได้สำรวจ

ความคิดเห็นของ ประชากรในหมู่บ้าน จำนวน 2,000 คน มีผู้ออก

ความคิดเห็น ในโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

ตาราง ผู้ออกความคิดเห็น ในโครงการต่าง ๆ

จงนำเสนอข้อมูลด้วยแผน ภูมิวงกลม

 

 

 

วิธีทำ    จากโจทย์ กำหนดมาให้   

      อธิบาย   โจทย์ บอก จำนวนทั้งหมด   

        เราต้องคิดว่า  จำนวนคนทั้งหมด  2,000 คน     เท่ากับ      100 % 

        -     เทียบ หาเปอร์เซนต์     ของแต่ละ รายการออกมา  

               เมื่อได้เปอร์เซนต์ออกมาแล้ว ทำเหมือนกับกรณีแรกคือ

          -   นำเปอร์เซนต์มาคิดเป็น องศาของวงกลม

  จำนวนคนทั้ง หมด  เท่ากับ  2,000 คน      =        100 % 

     1.           528  คน      หาจำนวน เปอร์เซนต์

     2.           166  คน      หาจำนวน เปอร์เซนต์

     3.           312  คน      หาจำนวน เปอร์เซนต์

     4.           350  คน      หาจำนวน เปอร์เซนต์

     5.           644  คน      หาจำนวน เปอร์เซนต์

 

            จาก      1    เปอร์เซนต์    เท่ากับ   3.6 องศา

     ดังนั้นจะได้  

 

     1.    26.4 %    =   26.4     x   3.6   =   95.04       องศา    

     2.     8.3 %    =     8.3     x   3.6   =   29.88       องศา     

     3.    15.6 %    =   15.6     x   3.6   =   56.16       องศา    

     4.    17.5 %    =   17.5     x   3.6   =   63.00       องศา      

     5.    32.2 %    =   32.2     x   3.6   = 115.92       องศา     

 

    จากการคำณวนเราสามารถวาดแผนภูมิรูปวงกลม ได้ดังนี้

 

         การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม