กุญแจคณิตศาสตร์แบบฝึกหัด 1.1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ในแบบฝึกหัด  

โดยให้ เขียน ประโยคที่ใช้สัญญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ ให้อยู่ในรูปของอสมการ

และทำการเขียนอสมการให้เป็นกราฟของอสมการ และส่วนกลับ

คือแปลงกราฟให้เป็นอสมการตัวแปรเดียว

 

1.  จงเขียน ประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์แทนแต่ละประโยคต่อไปนี้

     (ให้  x  แทนจำนวนจำนวนหนึ่ง )

 

  

1)  ผลบวกของสามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 6 น้อยกว่า  20 

                3 (x + 6 ) <  20

 

 
 

2)  สามเท่าของจำนวนหนึ่งไม่เกิน 18

                          3x  ≤   18

 

 
 

3)  ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 7 ไม่น้อยกว่า 25

                      x + 7 ≥  25

 

 
 

4)  เศษเจ็ดส่วนสิบห้า ของจำนวนจำนวนหนึ่ง  ไม่เท่ากับ 105

                4. อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว        

 

 
 

5)  เศษสามส่วนสี่ของผลต่าง ของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสองไม่ถึง 40

         1.5 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 

6)  สองเท่าของผลต่าง ของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 4 น้อยกว่า 5 เท่า         

ของผลบวกของจำนวนจำนวนนั้น กับ 8  

               2( x- 4 )  <   5 (x + 8 )

 

 
 

7) ผลบวกของสามในสี่ของจำนวนจำนวนหนึ่ง กับ  8 ไม่เกิน 15 

         1.7 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

 
  2.  จงเขียนกราฟ แสดงคำตอบของอสมการในแแต่ละข้อต่อไปนี้  
 

1)   x  ≥  18

อสมการ ของ x มีค่ามากกว่า หรือ เท่ากับ 8

 

 
 

2)   a <  - 3

อสมการ ของ a มีค่าน้อยกว่า -3

 

 
 

3)   n  ≤  12

อสมการ ของ n มีค่าน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 12

 

 
 

4)   x  ≠  20

อสมการ ของ x มีค่าไม่เท่ากับ 20

 

 
 

5)   18  ≤  x  <  24

อสมการ ค่าของ x อยู่ในช่วง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 และ มีค่าน้อยกว่า 24

 

 
  3.   กราฟแสดงคำตอบในแต่ละข้อต่อไปนี้ แสดงจำนวนใดบ้าง  
 

1)

อสมการ โดย x มีค่ามากกว่า -2

                             x   >  -2

 

 
 

2)

อสมการ โดยที่ x มีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 8

                             x   ≤   8 

 

 
 

3)

อสมการ โดยที่ x มีค่าน้อยกว่า 15

                             x  <   15

 

 
 

4)

อสมการ โดยที่ x มีค่าทุกค่า ยกเว้น -6

                            x    ≠   -6

 

 
 

5)

อสมการ โดย x มีค่าอยู่ในช่วง มากกว่า 10 และ x มีค่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30

                        10  <  x  ≤  30

 

 
 

6)

อสมการ โดย x มีค่าอยู่ในช่วง มากกว่าหรือเท่ากับ -150 และ x มีค่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ -50

                     -150  ≤  x  ≤   50

 
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook