การบวก  การลบ จำนวนเต็ม

เมื่อเรา ได้ แนวคิดมาจากการบวกและการลบ โดยใช้เส้นจำนวนแล้ว ในบทนี้เราจะทำการบวก และลบ 

จำนวนเต็มโดยคิด แบบตัวเลข มีวิธี ทำโดย

         1. การจัดหมู่ คือ เครื่องหมายเดียว กันเอาไว้ในกลุ่มเดียวกัน

         2. ดึงเครื่องหมาย ที่เหมือนกัน ออกมา

 

    เช่น      =      -  5     +  6     -  3       -   4   

               =        (-  5     -  3    -   4  )    +   6           จัดหมู่  เครื่องหมายเหมือนกัน  

               =    -   (   5    +  3    +  4 )     +   6           ดึงเครื่องหมาย ที่เหมือนกัน ออกมา

                                                                           ดึงลบ ออกมา เครื่องหมายเปลี่ยนเป็นบวก

               =     -  ( 12 )   +   6                                 

               =      -   12    +    6        =    -   6

 

          3.กรณี  นำเครื่องหมายเข้าไปคูณ 

                       ลบ       คูณ        ลบ     ได้     บวก

                       บวก      คูณ       บวก    ได้     บวก         เครื่องหมาย เหมือนกัน  ได้  บวก

                       ลบ       คูณ       บวก     ได้     ลบ

                       บวก      คูณ       ลบ      ได้     ลบ          เครื่องหมาย ต่างกัน     ได้  ลบ

 

 
 
 

 

_______________________________________________________________________________________

    เช่น      =  -  (  - 44  )  + ( - 22 )    

 

               =            44         - 22                     นำเครื่องหมาย นำมาคูณกัน    

 

               =            22  

 

   
 

 

__________________________________________________________

ตัวอย่าง  จงหาค่าของ   -  20  - 12  + 3

 

 การบวกจำนวนเต็ม การลบจำนวนเต็ม

 

 

นำจำนวนลบ ที่มี มารวมกัน

 

 

นำ ค่าที่เป็นบวก หักด้วย ค่าที่เป็นลบ

 

 

 

นำ ค่าที่เป็นบวก หักด้วย ค่าที่เป็นลบ

 

 

 

คำตอบ เท่ากับ  - 29
                                                    

                                   ดังนั้น  -  20  - 12  + 3      =    - 29

 

 

1.)   -44 + (-5) - (-15)

2.)   20 - a       =  80

3.)   41 - (-a)   =  200

 
   
 
 

1.)   21 - (-30)   =  -a + 10

2.)   a  +(-5) - (-15)  = (-20)  + (-10)

 
 
 
 

1.)   15a + (-5a) + 20a - (-10a)

2.)   3a + 4b - (-5a) + 3b + (-2a)

 
 
 

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK