การหาร  จำนวนเต็ม

บทนี้เราจะทำการหารจำนวนเต็ม 

จำนวนเต็มโดยคิด แบบตัวเลข มีวิธี ทำโดย

         1.   การจัดหมู่ คือ เครื่องหมายเดียว กันเอาไว้ในกลุ่มเดียวกัน

         2.  ดึงเครื่องหมาย ที่เหมือนกัน ออกมา

         3  .กรณี  นำเครื่องหมายเข้าไปหาร 

                       ลบ        หาร       ลบ       ได้     บวก

                       บวก      หาร      บวก      ได้     บวก        เครื่องหมาย เหมือนกัน  ได้  บวก

                       ลบ        หาร       บวก     ได้      ลบ

                       บวก      หาร        ลบ      ได้      ลบ          เครื่องหมาย ต่างกัน     ได้  ลบ

    

 วีดีโอ เครื่องหมายกับ การหารจำนวนเต็ม    

 

         

 

    เช่น      =  40  ÷  5    =     40

                                           5

 

    

 วีดีโอ การหาร จำนวนเต็ม    

 

          

 ตัวอย่าง  จงหาค่าของ        20   ÷   2     =    ?

 การหารจำนวนเต็ม

  

 

 การหารจำนวนเต็ม 20 หาร 2

 

 หารทั้ง เศษและ ส่วน

  

การหารจำนวนเต็ม  หารทั้ง เศษและ ส่วน

 ดังนั้น   20   ÷   2     =   10

 

      ____________________________________________

 

 ตัวอย่าง  จงหาค่าของ       -  2 1    ÷  3     =    ?

 

 การหารจำนวนเต็ม

  

 

 การหารจำนวนเต็ม หารทั้งเศษ และส่วน

 

   

การหารจำนวนเต็ม หารทั้งเศษ และส่วน

 

  

การหารจำนวนเต็ม หารทั้งเศษ และส่วน

 

ดังนั้น      -  2 1    ÷  3 =     - 7

 

       ____________________________________________

 

 ตัวอย่าง  จงหาค่าของ      -  64      ÷    -  8       =    ?

 

 การหารจำนวนเต็ม

   

 

 การหารจำนวนเต็ม หารทั้งเศษ และส่วน

 

   

 การหารจำนวนเต็ม หารทั้งเศษ และส่วน

 

  

การหารจำนวนเต็ม หารทั้งเศษ และส่วน

 

ดังนั้น        -  64      ÷    -  8       =      8

 

____________________________________________

ตัวอย่าง  จงหาค่าของ     128     ÷    -  32       =    ?

 

การหารจำนวนเต็ม

 

  

 

การหารจำนวนเต็ม หารทั้งเศษ และส่วน

   

 

การหารจำนวนเต็ม หารทั้งเศษ และส่วน

   

การหารจำนวนเต็ม หารทั้งเศษ และส่วน

  

การหารจำนวนเต็ม หารทั้งเศษ และส่วน

   

การหารจำนวนเต็ม หารทั้งเศษ และส่วน

   

การหารจำนวนเต็ม หารทั้งเศษ และส่วน

 

 การหารจำนวนเต็ม หารทั้งเศษ และส่วน

 

 

 

128     ÷    -  32       =      -  4

____________________________________________

 

สรุป

      ลบ       หาร       ลบ     ได้    บวก

     บวก      หาร      บวก    ได้    บวก    เครื่องหมาย เหมือนกัน  ได้  บวก

      ลบ       หาร      บวก     ได้     ลบ

     บวก      หาร       ลบ      ได้     ลบ    เครื่องหมาย ต่างกัน     ได้  ลบ

 

 

ตะลุยโจทย์การหารจำนวนเต็ม