การหาร  จำนวนเต็มที่มีตัวแปร

บทนี้เราจะทำการหารจำนวนเต็มที่มีตัวแปร 

จำนวนเต็มโดยคิด แบบตัวเลข มีวิธี ทำโดย

       1. กรณีที่มี ตัวแปร มาด้วย ประการแรกต้องทำให้ ตัวแปรที่ต้องการหา

           อยู่ข้างใดข้างหนึ่งเสียก่อน

       2. ใช้วิธีการย้ายข้าง โดย  

           กรณี เป็น  บวก     ย้ายข้างไป    ให้เปลี่ยนเป็น       ลบ

                          ลบ       ย้ายข้างไป    ให้เปลี่ยนเป็น      บวก

                          คูณ       ย้ายข้างไป    ให้เปลี่ยนเป็น     หาร

                          หาร      ย้ายข้างไป    ให้เปลี่ยนเป็น      คูณ

 

ตัวอย่าง  จงหาค่าของ       X   ÷   6     =  12

 

 การหารจำนวนเต็ม ที่มีตัวแปร

 

 การหารจำนวนเต็ม จัดให้อยู่ในรูปการหาร

  

 

 6 ย้าย จากหาร ไปอีกข้างเป็น การคูณ

 

  

 นำมาคูณกัน ได้ค่า x

 

 ดังนั้น   X      =  72

 

      ____________________________________________

 

 ตัวอย่าง  จงหาค่าของ       49    ÷ X       =   7

 

 การหารจำนวนเต็ม ที่มีตัวแปร

 

 จัดรูป การหาร ให้เป็นเศษส่วน

 

 

 x จากหาร ย้ายข้างเป็น คูณ

 

 

 การหารจำนวนเต็ม ที่มีตัวแปร นำมาหารได้คำตอบ

 

การหารจำนวนเต็ม ที่มีตัวแปร นำมาหารได้คำตอบ

ดังนั้น      X      =        7

 

       ____________________________________________

 

 ตัวอย่าง  จงหาค่าของ      -  3 X     ÷    5       =    25

 

 จัดรูปให้อยู่ในรูปการหาร

 

 5 จากหาร ย้ายข้างไป เป็น คูณ

 

นำ 25 คูณ 5 เท่ากับ 125

 

 

ย้าย - 3  จากคูณ ย้ายข้างไปเป็น  หาร

 

 

ดังนั้น       X      =      - 125  /  3

 

____________________________________________

 

 

สรุป

                       ลบ       หาร        ลบ     ได้     บวก

                       บวก      หาร       บวก    ได้     บวก         เครื่องหมาย เหมือนกัน  ได้  บวก

                       ลบ       หาร       บวก     ได้     ลบ

                       บวก      หาร       ลบ      ได้     ลบ          เครื่องหมาย ต่างกัน     ได้  ลบ

 

 

           ใช้วิธีการย้ายข้าง โดย  

           กรณี เป็น

                         บวก     ย้ายข้างไป    ให้เปลี่ยนเป็น       ลบ

                        ลบ       ย้ายข้างไป    ให้เปลี่ยนเป็น      บวก

                        คูณ       ย้ายข้างไป    ให้เปลี่ยนเป็น     หาร

                        หาร      ย้ายข้างไป    ให้เปลี่ยนเป็น      คูณ