การหาค่าลอการิทึม ม.5 เพิ่มเติม กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 1.6

ในบทนี้ เรา เรียนรู้ในเรื่องการหาค่าลอการิทึม  โดยศึกษา จากแบบฝึกหัด

โดย เริ่มจากการหาค่าลอการิทึม ของจำนวนที่กำหนดให้ และการหาค่า N ซึ่งเป็น ค่า

แอนติลอการิทึม นอกจากนั้นยังมี  โจทย์ปัญหา ประยุกต์ การนำค่า ลอการึทึมมาใช้

ในบทนี้ อธิบายโจทย์ เรื่องค่าลอการิทึม อย่างเป็น อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมวีดีโอ

 
 

โจทย์เรื่อง การหาค่าลอการิทึม  แบบฝึกหัด 1.6 และวีดีโอ การหาค่าลอการิทึม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเนื้อหาในแต่ละแถบได้ทันที

 

 

ข้อที่1. แบบฝึกหัด 1.6  การหาค่าลอการิทึม และวีดีโอ 

 

 

  

1. จงหาค่าลอการิทึมของจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้

เมื่อกำหนด log 3.71 = 0.5694   และ   log 8.32 = 0.9201

 
 

   1.1 โจทย์ การหาค่าลอการิทึม

วิธีทำ

         การหาค่าลอการิทึม - 1

 
 

   1.2 โจทย์ การหาค่าลอการิทึม

วิธีทำ

        การหาค่าลอการิทึม - 2

 
 

   1.3 โจทย์ การหาค่าลอการิทึม

วิธีทำ

   การหาค่าลอการิทึม - 3

 
 

   1.4 โจทย์ การหาค่าลอการิทึม

วิธีทำ

   การหาค่าลอการิทึม - 4

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่2. แบบฝึกหัด 1.6  การหาค่าลอการิทึม และวีดีโอ 

 

 

2. จงหา N เมื่อกำหนด log 2.56 = 0.4082 และค่า log N ดังต่อไปนี้

 

  

   2.1 โจทย์ การหาค่าลอการิทึม  

วิธีทำ

       2.1 การหาค่าลอการิทึม

 
 

   2.2 โจทย์ การหาค่าลอการิทึม

วิธีทำ

       2.2 การหาค่าลอการิทึม

 
 

  2.3 โจทย์ การหาค่าลอการิทึม

วิธีทำ

       2.3 การหาค่าลอการิทึม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่3. แบบฝึกหัด 1.6  การหาค่าลอการิทึม และวีดีโอ 

 

  

3. กำหนดให้  q = 2( 3t )  เป็นความสัมพันธ์

ระหว่างจำนวนของแบคทีเรียกับเวลา เมื่อ t มีหน่วยเป็น ชั่วโมง

และ  q  มีหน่วยเป็นเป็นพันตัว 

จงหาจำนวนเดิมของแบคทีเรีย

- เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที 30 นาที

- และ 1 ชั่วโมง

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่4.แบบฝึกหัด 1.6  การหาค่าลอการิทึม และวีดีโอ 

 

  

4.  สูตรที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์ เพื่อหาค่าโดยประมาณของ

คาบ (period) T วินาที ของการแก่วงของลูกตุ้มนาฬิกา ซึ่งยาว L เมตร

คือ        โจทย์ปัญหา การหาค่าลอการิทึม-1

จงหาค่าโดยประมาณของคาบของการแก่วงของลูกตุ้มนาฬิกา

ซึ่งยาว  83 เซนติเมตร  (ใช้ค่า   = 3.14 )

 
 

วิธีทำ

          ปัญหา การหาค่าลอการิทึม-1

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK