สมการเอกซ์โพเนนเชียล และสมการลอการิทึม ม.5 เพิ่มเติม กุญแจคณิศาสตร์

แบบฝึกหัด 1.8 ในบทนี้ เรา เรียนรู้ในเรื่อง สมการเอกซ์โพเนนเชียล

และสมการลอการิทึม โดยศึกษา จากแบบฝึกหัด โดยมีการหาเซตคำตอบของสมการ 

หาตัวที่ไม่ทราบค่าของ และการแปลง สมการเอกซ์โพเนนเชียล เป็น สมการลอการิทึม 

ในบทนี้ อธิบายโจทย์ เรื่อง สมการเอกซ์โพเนนเชียล และสมการลอการิทึม

อย่างเป็น อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมวีดีโอ

 

โจทย์เรื่อง สมการเอกซ์โพเนนเชียล และสมการลอการิทึม และวีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเนื้อหาในแต่ละแถบได้ทันที

 

ข้อที่1. แบบฝึกหัด 1.8 สมการเอกซ์โพเนนเชียล และสมการลอการิทึม และวีดีโอ 

 

 

1.  จงหาค่าของ x จากสมการต่อไปนี้

 

  

   1.1 โจทย์ สมการเอกซ์โพเนนเชียล

วิธีทำ

                 สมการเอกซ์โพเนนเชียล -1

 
 

   1.2 โจทย์ สมการเอกซ์โพเนนเชียล

วิธีทำ

           สมการเอกซ์โพเนนเชียล -2

 
 

   1.3 โจทย์ สมการเอกซ์โพเนนเชียล

วิธีทำ

          สมการเอกซ์โพเนนเชียล -3

 
 

     1.4 โจทย์ สมการเอกซ์โพเนนเชียล

วิธีทำ

   สมการเอกซ์โพเนนเชียล -4

 
 

   1.5 โจทย์ สมการเอกซ์โพเนนเชียล

วิธีทำ

   สมการเอกซ์โพเนนเชียล -5

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่2. แบบฝึกหัด 1.8 สมการเอกซ์โพเนนเชียล และสมการลอการิทึม และวีดีโอ 

 

 

2.  จงแก้สมการต่อไปนี้

 

  

     2.1 โจทย์ แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล

วิธีทำ

           แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล -1

 
 

  2.2 โจทย์ แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล

วิธีทำ

             แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล -2

 

 
 

   2.3 โจทย์ แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล  

วิธีทำ

        แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล -3

 
 

   2.4 โจทย์ แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล

วิธีทำ

        แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล -4

 
 

   2.5 โจทย์ แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล

วิธีทำ

           แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล -5

          แนะนำข้อสงสัย แยกวงเล็บ มาได้อย่างไร ?

             แนะข้อสงสัยแยกวงเล็บทำอย่างไร

 
 

   2.6 โจทย์ แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล

วิธีทำ

      แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล -6

 

           แนะข้อสงสัย   แยกวงเล็บ   มาได้อย่างไร ?

               แนะข้อสงสัย มาได้อย่างไร

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่3. แบบฝึกหัด 1.สมการเอกซ์โพเนนเชียล และสมการลอการิทึม และวีดีโอ 

 

 

3.  จงหาค่าของ x จากสมการต่อไปนี้

 

  

   3.1 โจทย์ หาค่า x ของ สมการลอการิทึม

วิธีทำ

                    หาค่า x ของ สมการลอการิทึม - 1

 
 

   3.2 โจทย์ หาค่า x ของ สมการลอการิทึม

วิธีทำ

                 หาค่า x ของ สมการลอการิทึม - 2

 
 

   3.3 โจทย์ หาค่า x ของ สมการลอการิทึม

วิธีทำ

                หาค่า x ของ สมการลอการิทึม - 3

 
 

   3.4 โจทย์ หาค่า x ของ สมการลอการิทึม

วิธีทำ

            หาค่า x ของ สมการลอการิทึม - 4

 
 

    3.5 โจทย์ หาค่า x ของ สมการลอการิทึม

วิธีทำ

            หาค่า x ของ สมการลอการิทึม - 5 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่4.แบบฝึกหัด 1.8 สมการเอกซ์โพเนนเชียล และสมการลอการิทึม และวีดีโอ 

 

  

4. กำหนด    4.  โจทย์ ค่าคงที่ ที่โจทย์กำหนดให้

จงหาค่า x จากสมการต่อไปนี้

 
 

     4.1 โจทย์ แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล

วิธีทำ

 4.1  แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล -1

             4.1  แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล -2

 
 

   4.2 โจทย์ แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล

วิธีทำ

   4.2  แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล -1

 
 

   4.3 โจทย์ แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล

วิธีทำ

 4.3  แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล -1       

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่5. แบบฝึกหัด 1.8 สมการเอกซ์โพเนนเชียล และสมการลอการิทึม และวีดีโอ 

 

  5.  จงหาเซตคำตอบของสมการต่อไปนี้  

  

   5.1 โจทย์ สมการลอการิทึม

วิธีทำ

   สมการลอการิทึม -1

 เมื่อทำการแทนค่า x ลงในสมการ

 สมการไม่เป็นจริงดังนั้นเซตคำตอบ คือ เซตว่าง หรือ {} หรือ Ø

 
 

   5.2 โจทย์ สมการลอการิทึม

วิธีทำ

    สมการลอการิทึม -2   

        ค่า x เมื่อแทนค่าในสมการ แล้วสอดคล้องกับสมการคือ

                         คำตอบของสมการ ลอการิทึม - 2

 
 

   5.3 โจทย์ สมการลอการิทึม

วิธีทำ

            สมการลอการิทึม -3

     ค่า x เมื่อแทนค่าในสมการ แล้วสอดคล้องกับสมการคือ

               คำตอบของสมการ ลอการิทึม - 3

 
 

   5.4 โจทย์ สมการลอการิทึม

วิธีทำ

       สมการลอการิทึม -4

     ค่า x เมื่อแทนค่าในสมการ แล้วสอดคล้องกับสมการคือ

                                     คำตอบของสมการ ลอการิทึม - 4

 

 
 

   5.5 โจทย์ สมการลอการิทึม

วิธีทำ

           สมการลอการิทึม -5

    ค่า x เมื่อแทนค่าในสมการ แล้วสอดคล้องกับสมการคือ

                                คำตอบของสมการ ลอการิทึม - 5 

 
 

   5.6 โจทย์ สมการลอการิทึม

วิธีทำ

                 สมการลอการิทึม -6

      ค่า x เมื่อแทนค่าในสมการ แล้วสอดคล้องกับสมการคือ

                             คำตอบของสมการ ลอการิทึม - 6

 
 

   5.7 โจทย์ สมการลอการิทึม

วิธีทำ

     สมการลอการิทึม -7

     ค่า x เมื่อแทนค่าในสมการ แล้วสอดคล้องกับสมการคือ

                                    คำตอบของสมการ ลอการิทึม - 7

 
 

   5.8 โจทย์ สมการลอการิทึม

วิธีทำ

                สมการลอการิทึม -8

        ค่า x เมื่อแทนค่าในสมการ แล้วสอดคล้องกับสมการคือ

                                       คำตอบของสมการ ลอการิทึม - 8

 
 

   5.9 โจทย์ สมการลอการิทึม

วิธีทำ

                 สมการลอการิทึม -9

      ค่า x เมื่อแทนค่าในสมการ แล้วสอดคล้องกับสมการคือ

                       คำตอบของสมการ ลอการิทึม - 9

 
 

      5.10 โจทย์ สมการลอการิทึม

วิธีทำ

               สมการลอการิทึม -10     

    แทนค่า ลงในสมการ ค่า x ที่ได้  เป็นเซตคำตอบของสมการ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK