สูตรการวัดพื้นที่

     การวัดพื้นที่นี้มีความสำคัญมากในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปใช้ได้จริง

โดยการวัดนั้นมีทั้ง วัดในมาตราไทย วัดพื้นที่มาตราเมตริก และการวัดพื้นที่มาตราอังกฤษ

 

   พอจะมี  ความคิดต้นแบบในการคิดหาพื้นที่ดังนี้

         เช่่น   เราต้องการทราบว่า   ใน   1   ตารางเมตร  มีกี่ตารางเซนติเมตร

                     1 เมตร ยาว 100 ซ.ม.

                                  จาก        

                 1    เมตร    เท่ากับ   100    เซนติเมตร

                เราต้องการหาพื้นที่   1  ตารางเมตร  

                ต้องหาพื้นที่ สี่เหลี่ยม =  ด้าน  x  ด้าน 

                     พื้นที่ 1 ต่ารางเมตร

    ดังนั้น  เราจะได้ แต่ละด้าน เท่ากับ  1  เมตร  หรือ 100  เซนติเมตร

                     หาพื้นที่ 1 ตารางเมตร

       พื้นที่ สี่เหลี่ยม =  ด้าน  x  ด้าน 

                          =   1 เมตร        x      1       เมตร

                          =   100 ซม.     x      100    ซม.

                          =        10 2      x      10 2

                          =        10

           1 ตารางเมตร      เท่ากับ     104      ตารางเซนติเมตร

 

   หน่วยวัดพื้นที่มาตราเมตริก  
1  ตารางเมตร
                    10,000
ตารางเซนติเมตร
1  ตารางกิโลเมตร                 1,000,000 ตารางเมตร

  

 

  หน่วยวัดพื้นที่มาตราอังกฤษ  
1  เอเคอร์                          2.5 ไร่
1  เอเคอร์                        4,840 ตารางหลา
1  เฮกเตอร์                         1.5 เอเคอร์

                         

  หน่วยการวัดพื้นที่มาตราไทย  
1  ไร่                               4 งาน
1  งาน                           100 ตารางวา
1  ไร่                           400 ตารางวา

 

 

  การเปรียบเทียบหน่วยการวัด พื้นที่  
1   ตารางวา               4 ตารางเมตร
1   งาน            400 ตารางเมตร
1    ไร่         1,600 ตารางเมตร
1    ตารางกิโลเมตร            625 ไร่