สูตร   การหา พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตตุรัส         =   ด้าน x ด้าน

สูตร   การหา พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า           =   กว้าง x ยาว

สูตร   การหา พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน     =   ฐาน x สูง

สูตร   การหา พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู          =   1/2 x ผลบวกด้านคู่ขนาน x สูง

สูตร   การหา พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า      = 1/2   x เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง