ในบทนี้ เราจะ หา กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใช้แกนเดียวกัน

และยังเป็น กุญแจคณิตศาสตร์ ของ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ม.3

แบบฝึกหัด 2.2 ข ทำความรู้จัก กับการหากราฟ ขนานกัน  ตัดกัน

และการเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จงเขียนกราฟของสมการ

          1. กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใช้แกนเดียวกัน

โดยใช้แกนคู่กัน แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 

เขียนกราฟได้ดังนี้

         กราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร-1        

 

1) กราฟของแต่ละสมการมีลักษณะร่วมกันอย่างไร

กราฟ สมการทั้งหมด ตัดผ่านจุด กำเนิด (0,0) ทุกเส้น

 

2) จากข้อ 1) นักเรียนคิดว่าสมการที่อยู่ในรูป Ax+By+C = 0

เมื่อ  C = 0

    กราฟของสมการเหล่านี้จะเป็นกราฟที่ผ่านจุดกำเนิดหรือไม่

    สมการ ตัดผ่านจุด กำเนิด (0,0)

 

3) จากข้อ 1) นักเรียนคิดว่าสมการที่อยู่ในรูป

    y = ax + b เมื่อ  b = 0

กราฟของสมการเหล่านี้จะเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดกำเนิดหรือไม่

    สมการ ตัดผ่านจุด กำเนิด (0,0)

2.

 

จงเขียนกราฟของสมการที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้

โดยใช้แกนคู่เดียวกัน

 

    2.1 สมการกราฟ ขนานกัน

           กราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 

    2.2 กราฟตัดกัน

             กราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร-2

 

   2.3 กราฟตัดกัน

          กราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร-ตัดกัน

 

    2.4 กราฟทับกัน

            กราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร-4

3.

 

จงเขียนกราฟของสมการที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยใช้

แกนคู่เดียวกัน แล้วหาจุดตัดของกราฟ

 

      3.1 กราฟตัดกัน

             3. กราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 

     3.2 กราฟตัดกัน

               3.2 กราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 

    3.3 กราฟตัดกัน

              2.3 กราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

4.

 

จงพิจารณาโดยไม่ต้องเขียนกราฟว่า สมการเชิงเสันสองตัวแปร

แต่ละคู่ต่อไปนี้ มีกราฟเป็นเส้นตรงที่ขนานกันหรือตัดกัน

 

    4.1 กราฟขนานกัน

          4.1 กราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

ตอบ กราฟขนานกัน

 

    4.2 กราฟ ตัดกัน

          4.2 กราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร    

  ตอบ กราฟตัดกัน

 

   4.3 กราฟตัดกัน

                4.3 กราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

ตอบ กราฟตัดกัน

               

    4.4 กราฟ ขนานกัน

             4.4 กราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 ตอบ กราฟขนานกัน

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดกราฟของสมการเชิงเส้นเป็นเส้นตรง L1 , L2 , L3

โดยใช้แกนคู่เดียวกันดังรูป 

ถ้าให้ 

         5. เขียนกราฟ  

เป็นสมการของกราฟข้างต้น 

จงหาว่าเส้นตรงใดเป็นกราฟของสมการใด

                               

           5. กราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

จากการดูรูป เราจะสามารถมองกราฟได้ดังนี้คือ

            กราฟตัดกัน-1

สังเกตุเมื่อ ให้ x = 0  ได้จุดตัดแกน y = -3  

              ให้ y = 0  ได้จุดตัดแกน y = -3 เช่นกัน

            กราฟตัดกัน -2

        สังเกตุเมื่อ ให้ x = 0  ได้จุดตัดแกน y = 0   เช่นกัน

          กราฟ ขนานกัน -3

         สังเกตุเมื่อ ให้ x = 0  ได้จุดตัดแกน y = -3   

   ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK