กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดที่ 1.1 สมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉาก

ทฤษฏีบทพีทาโกลัส  แบบฝึกหัดทฤษฎีบทพีทาโกลัส

   

1.  จำนวนที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้ เป็นความยาวของด้านประกอบมุมฉาก

ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ให้นักเรียนหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก

 

จากโจทย์ กำหนดให้ด้านประกอบมุมฉาก  ของสามเหลี่ยมมุมฉาก 

ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกลัส มาพิจารณา

คือด้าน  a  และ b  ดังนั้น  c เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก   ดังรูป

ใช้ ทฤษฎีบทพีทาโกลัส หาด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก

ดังนั้น  จะได้       c2  =   a2 +  b2      นำไปใช้ในแบบฝึกหัดนี้

 

1)    9,2

                         c2 =  a2 +  b2   

                        c2  =  92 +  22

                        c2  =  81 + 4  =  85 

                          1.1 แบบฝึกหัดทฤษฎีบทพีทาโกลัส

 

2)    11 , 60

                       c2  =  a2    +  b2  

                        c2 =  112 +  602

                        c2 =  121 + 3600  =  3,721

                         1.2 แบบฝึกหัดทฤษฎีบทพีทาโกลัส

                         ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก

 

3)    20 , 21

                       c2 = 202 + 212

                      c2 = 400 + 441   = 841

                        1.3 แบบฝึกหัดทฤษฎีบทพีทาโกลัส

                        ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก

 

4)    0.8 , 1.5

                          c2 = 0.82 + 1.5

                          c2 = 0.64 + 2.25  =  2.89

                           1.4 แบบฝึกหัดทฤษฎีบทพีทาโกลัส

                           ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก

 

5)    0.5 , 1.2

                           c2 = 0.52 + 1.22

                           c2 = 0.25 + 1.44  = 1.69

                            1.5 แบบฝึกหัดทฤษฎีบทพีทาโกลัส

                            ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก

 

6)    1.6 แบบฝึกหัดทฤษฎีบทพีทาโกลัส

                          1.6 แบบฝึกหัดทฤษฎีบทพีทาโกลัส

                           c2 = 2.42 + 72

                           c2 = 5.76 + 49   =  54.76

                            ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก

                            ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก   

 

2.   สำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่กำหนดให้ ในแต่ละข้อต่อไปนี้ ตัวเลขที่กำกับ

ด้านที่แสดงความยาว ของด้านจงหาความยาวของด้านที่เหลือ

 

1)ทฤษฏีบทพีทาโกลัส

                                202 = 122 + b2

                      202  -  122 =  b2

                      400 - 144  =  b2

                     256           =  b2

                                            2.1 แบบฝึกหัดทฤษฎีบทพีทาโกลัส

                                                ความยาวของ ด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก

 

2) ทฤษฏีบทพีทาโกลัส

                              c2 =  7 +  242

                              c2 =  49  +  576  = 625

                               2.2 แบบฝึกหัดทฤษฎีบทพีทาโกลัส

                               ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก

 

3)  ทฤษฏีบทพีทาโกลัส

                          c2 =  0.3 + 0.42

                          c2 =  0.09  +  0.16   =  0.25

                           2.3 แบบฝึกหัดทฤษฎีบทพีทาโกลัส

                           ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก

 

4)  ทฤษฏีบทพีทาโกลัส

                        c2  =  a +  b2

                     2.92  =  a +  2.12

                     a2     =   2.92   -   2.12   

                     a2     =   8.41  -  4.41    

                     a2     =    4

                          1.4 แบบฝึกหัดทฤษฎีบทพีทาโกลัส

                          ความยาวด้านประกอบมุมฉาก

 

3.  สำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่กำหนดให้ ในแต่ละข้อต่อไปนี้

ตัวเลขที่กำกับด้านที่แสดงความยาว ของด้านจงหาความยาวรอบรูป

 

1)  ทฤษฏีบทพีทาโกลัส

                       152   =   122 + b2

           152   -  122    =   b2    

                         b2   =  225  -  144   =  81

                                  3.1 แบบฝึกหัดทฤษฎีบทพีทาโกลัส

                                  ความยาวด้านประกอบมุมฉาก

ดังนั้นเส้นรอบรูป ของสามเหลี่ยม  =  12  +  15  +  9  =  36

 

 

2)  ทฤษฏีบทพีทาโกลัส

                    612  =   11 +  b2

                    b2    =   612  -  112

                    b2    =   3721  -   121  =  3600

                              3.2 แบบฝึกหัดทฤษฎีบทพีทาโกลัส

                              ความยาวด้านประกอบมุมฉาก

ดังนั้นเส้นรอบรูป ของสามเหลี่ยม  = 11  +  60  + 61  =   132

 

 

3)  ทฤษฏีบทพีทาโกลัส

                 3.92      =    1.52    +   b2              

                   b2       =    3.92    -   1.52   

                   b2       =    15.21  -   2.25 

                           3.3 แบบฝึกหัดทฤษฎีบทพีทาโกลัส

                           ความยาวด้านประกอบมุมฉาก           

ดังนั้นเส้นรอบรูป ของสามเหลี่ยม  =  3.6  + 1.5 +  3.9  =  9

 

 

4)  ทฤษฏีบทพีทาโกลัส

                       c2 =  3.6 +  2.72

                       c2 =   12.96  +  7.29   =  20.25

                        3.4 แบบฝึกหัดทฤษฎีบทพีทาโกลัส     

                        ความยาวด้านประกอบมุมฉาก                 

  ดังนั้นเส้นรอบรูป ของสามเหลี่ยม  =    3.6 + 2.7 + 4.5 =  10.8

 

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK