ในบทนี้ เราจะทำ โจทย์สมการกําลังสองตัวแปรเดียว และการใช้ในบทนี้เป็นการแก้สมการ

กําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร ซึ่งยังเป็นการใช้ การแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียว  

ตามหลักสูตรสมการกําลังสอง ม.3

ดังนั้น ผู้สนใจ สามารถศึกษา สมการกำลังสองโดยใช้สูตร ซึ่งยังเป็น กุญแจคณิตศาสตร์

แบบฝึกหัด 3.2 ข อีกด้วย

1.  จงพิจารณาต่อไปนี้มีคำตอบหรือไม่ ถ้ามี มีกี่คำตอบ
 

     1.โจทย์การแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

     1.แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

 

สรุปได้ว่า ค่าของสมการกำลังสองมีค่ามากกว่าศูนย์

ดังนั้น สมการ   สมการกำลังสอง      จึงมีสองคำตอบ

 

    2.โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร


   2. แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

สรุปได้ว่าค่าของสมการกำลังสองมีค่ามากกว่าศูนย์

ดังนั้น สมการ    สมการกำลังสอง   จึงมีสองคำตอบ

 

    3. โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร


    3. โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

สรุปได้ว่าค่าของสมการกำลังสองมีค่าเป็นลบดังนั้นเมื่อนำไปใส่ในสูตร 

    สูตรการแก้สมการกำลังสอง  จึงไม่สามารถหาค่ารากที่เป็นลบได้

 

ดังนั้น ไม่มีจำนวนจริงใด ๆที่เป็นคำตอบของสมการ  
   
    สมการกำลังสอง       ในข้อนี้จึงไม่มีมีคำตอบ

 

   4)     4. โจทย์ แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

        4. แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

สรุปได้ว่า ค่าของสมการกำลังสองมีค่าเท่ากับศูนย์

ดังนั้น สมการ    สมการกำลังสอง   จึงมีคำตอบเดียว

 

 

    5. โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    5. แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

สรุปได้ว่า ค่าของสมการกำลังสองมีค่ามากกว่าศูนย์

 

ดังนั้น สมการ    สมการกำลังสอง    จึงมีสองคำตอบ
 

 

    6. โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

 

    6. แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

สรุปได้ว่าค่าของสมการกำลังสองมีค่าเป็นลบดังนั้นเมื่อนำไปใส่ในสูตร 

 

    สูตรการแก้สมการกำลังสอง

จึงไม่สามารถหาค่ารากที่เป็นลบได้

ดังนั้น ไม่มีจำนวนจริงใด ๆที่เป็นคำตอบของสมการ  

    สมการกำลังสอง    
 ในข้อนี้จึงไม่มีมีคำตอบ

 

 

    7. โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

                   7. แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

 สรุปได้ว่า ค่าของสมการกำลังสองมีค่ามากกว่าศูนย์

ดังนั้น สมการ  สมการกำลังสอง  จึงมีสองคำตอบ

 

    8. โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

                 8. แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

สรุปได้ว่า ค่าของสมการกำลังสองมีค่าเท่ากับศูนย์

ดังนั้น สมการ   สมการกำลังสอง   จึงมีคำตอบเพียงคำตอบเดียว

 

 

 9. โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

      9. แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

สรุปได้ว่าค่าของสมการกำลังสองมีค่าเป็นลบดังนั้นเมื่อนำไปใส่ในสูตร

       สูตรการแก้สมการกำลังสอง    จึงไม่สามารถหาค่ารากที่เป็นลบได้

 

            ดังนั้น ไม่มีจำนวนจริงใด ๆที่เป็นคำตอบของสมการ

            สมการกำลังสอง  ในข้อนี้จึงไม่มีมีคำตอบ

 

    10. โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    10. แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

 

     สรุปได้ว่า ค่าของสมการกำลังสองมีค่าเท่ากับศูนย์

     ดังนั้น สมการ  

      สมการกำลังสอง   จึงมีเพียงคำตอบเดียว

 

2. จงแก้สมการโดยใช้สูตร
 

    2.1 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    2.1 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ดังนั้น คำตอบของสมการ  

    สมการกำลังสอง   มีสองคำตอบคือ  11, 1

 

    2.2 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    2.2แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ดังนั้น คำตอบของสมการ

    สมการกำลังสอง

มีสองคำตอบคือ  5, -2

 

    2.3 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    2.3 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ดังนั้น คำตอบของสมการ  

                        สมการกำลังสอง

มีสองคำตอบคือ

                     คำตอบของสมการ

 

    2.4 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    2.4 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

สรุปได้ว่าค่าของสมการกำลังสองมีค่าเป็นลบดังนั้นเมื่อนำไปใส่ในสูตร

    สูตรการแก้สมการกำลังสอง

จึงไม่สามารถหาค่ารากที่เป็นลบได้

ดังนั้น ไม่มีจำนวนจริงใด ๆที่เป็นคำตอบของสมการ  

    สมการกำลังสอง     

ในข้อนี้จึงไม่มีมีคำตอบ

 

 

    2.5 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    2.5 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ดังนั้น คำตอบของสมการ

    สมการกำลังสอง

 

   มีสองคำตอบคือ         คำตอบของสมการ

 

 

    2.6 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    2.6 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

 

ดังนั้น คำตอบของสมการ  

   สมการกำลังสอง

มีสองคำตอบคือ

   คำตอบของสมการ

 

    2.7 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

         2.7 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

สรุปได้ว่า ค่าของสมการกำลังสองมีค่าเท่ากับศูนย์

ดังนั้น สมการ

             สมการกำลังสอง

 

จึงมีเพียงคำตอบเดียวคือ     คำตอบของสมการ

 

   2.8 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

          2.8 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

 

ดังนั้น คำตอบของสมการ

                      สมการกำลังสอง

มีสองคำตอบคือ

                  คำตอบของสมการ

 

 

    2.9 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    2.9 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ดังนั้น คำตอบของสมการ

        สมการกำลังสอง

มีสองคำตอบคือ

       คำตอบของสมการ

 

    2.10 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

      2.10 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร


ดังนั้น คำตอบของสมการ

          สมการกำลังสอง

มีสองคำตอบคือ

           คำตอบของสมการ

3. จงแก้สมการต่อไปนี้
 

  3.1 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

  3.1 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ดังนั้น คำตอบของสมการ

                         สมการกำลังสอง

มีสองคำตอบคือ

                          คำตอบของสมการ

 

  3.2 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

  3.2 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร


ดังนั้น คำตอบของสมการ

                 สมการกำลังสอง

มีสองคำตอบคือ

                 คำตอบของสมการ

 

   3.3 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

   3.3 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ดังนั้น คำตอบของสมการ

                       สมการกำลังสอง

มีสองคำตอบคือ

                         คำตอบของสมการ

 

  3.4 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

   3.4 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

สรุปได้ว่าค่าของสมการกำลังสองมีค่าเป็นลบดังนั้นเมื่อนำไปใส่ในสูตร

    สูตรการแก้สมการกำลังสอง

จึงไม่สามารถหาค่ารากที่เป็นลบได้

ดังนั้น ไม่มีจำนวนจริงใด ๆที่เป็นคำตอบของสมการ  

 

    สมการกำลังสอง  

 ในข้อนี้จึงไม่มีมีคำตอบ
 

 

    3.5 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    3.5 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ดังนั้น คำตอบของสมการ


    สมการกำลังสอง   

    มีสองคำตอบคือ

   คำตอบของสมการ

 

 

    3.6 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

    3.6 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ดังนั้น สมการ

    สมการกำลังสอง

จึงมีคำตอบเดียวคือ 0

 

     3.7 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร
 

   3.8 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

   3.8 แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ดังนั้น คำตอบของสมการ

                      สมการกำลังสอง

มีสองคำตอบคือ

                     คำตอบของสมการ

 

    3.9 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ลองทำดูนะครับ ไม่ยากครับ

 

  3.10 โจทย์แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ลองทำดูนะครับ ไม่ยากครับ

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK