ตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้การคูณไขว้

 

 ตัวอย่างที่ 1 

                    เช่น  อัตราส่วน     เท่ากันหรือไม่         1/2         และ         4/8

 

 เราจะทำการ ตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้การคูณไขว้

 

       1 .    โดยการ ตั้งสมการ

 

       2.      ทำการคูณไข้ว  ของเศษและส่วน  ตามรูป   บรรทัดที่ 2 ด้านล่าง

 

       3 .     จะได้ผลคูณ ที่ได้เท่ากัน  จะได้ว่า   อัตราส่วนทั้งสองนั้นเท่ากัน

 

 

 

 เราสามารถสรุปว่า    อัตราส่วนที่เท่ากัน

 

 ผลคูณ  ทั้งสองด้านเท่ากันสมการเป็นจริง 

 

 ดังนั้นจะได้   อัตราส่วนเท่ากัน

 

 เมื่อพิจารณา  เป็นรูปภาพ ก็จะได้  ว่า มีพื้นที่เท่ากัน

 

อัตราส่วน 1/2     =       อัตราส่วนเท่ากัน  4/8
 

 

________________________________________________________________

 

ตัวอย่างที่ 2 

อัตราส่วน     เท่ากันหรือไม่               อัตราส่วน  16/32     ,            ratio 32/64

 

อัตราส่วน ที่เท่ากัน

 ผลคูณ  ทั้งสองด้านเท่ากันสมการเป็นจริง  

 

ดังนั้นจะได้  

ratio equal  16/32 =  32/64

 

เมื่อพิจารณา  เป็นรูปภาพ ก็จะได้  ว่า มีพื้นที่เท่ากัน

 

   =     ratio 16/32           =  ratio  32/64     

 

_____________________________________________________________________