อัตราส่วนที่เท่ากัน

    ratio

 อัตราส่วนจะเท่ากันได้ เมื่อ เราทำการคูณ หรือ หาร อัตราส่วนนั้น ในจำนวนที่เท่ากัน

 1.  กรณี เมื่ออัตราส่วนที่ได้มาเป็น อัตราส่วนอย่างต่ำ  โดยทั่วไปเรามักใช้การคูณ 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

                    เช่น  อัตราส่วน       1 : 2            สามารถเขียนรูปได้ดังนี้

 

อัตราส่วน 1:2

 

                                  เขียนได้เป็น อัตราส่วน ได้ เท่ากับ            1/2

 

 

   เมื่อเรา นำ      2    มาคูณ         1/2   จะได้ ว่า     1 x 2 / 2 x 2     =     2/4

 

อัตราส่วน 2:4

 

 จากรูปจะเห็นได้ว่า การแบ่งส่วนย่อยมากขึ้น แต่ พื้นที่เท่ากัน    


1/2        =      2/4

 

      เมื่อเรา นำ      2    มาคูณ   2/4       จะได้ ว่า       อัตราส่วนเท่ากัน

 

4/8

 

 

  เมื่อเรา นำ      2    มาคูณ     4/8          จะได้ ว่า      อัตราส่วนเท่ากัน

 

อัตราส่วนเท่ากัน

 

  เมื่อเรา นำ      2    มาคูณ       ratio  8/16       จะได้ ว่า        ratio อัตราส่วนเท่ากัน

 

ratio  8/16

 

 

   เมื่อเรา นำ      2    มาคูณ       ratio 16/32        จะได้ ว่า       ratio อัตราส่วนเท่ากัน

 

ratio 32/64

 

   ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการคูณด้วย  2 ทั้งเศษ จะไม่ทำให้ค่า ของพื้นที่แรงเงาในรูปไม่เปลี่ยนแปลง

   จำนวนพื้นที่ยังเท่าเดิมเสมอ             เพราะ  การคูณ  2 ทั้งเศษ และส่วน     มีค่าเท่ากับ

   คูณด้วยค่าคงที่ เท่ากับ 1      เพราะ    ratio  2/2 = 1    ดังนั้น

 

  จากรูป ด้านบน พอจะได้คำตอบว่า            อัตราส่วน ที่เท่ากัน          มีค่าเท่ากันเสมอ_________________________________________________________________________
 
 
 

2.   กรณี เมื่ออัตราส่วนที่ได้มาเป็น ไม่ เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ  โดยทั่วไปเรามักใช้การหาร

 

    ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  เช่น      ให้หา อัตราส่วนที่เท่ากันโดยการหาร

               อัตราส่วน       4 : 10         เขียนได้เป็น         อัตราส่วน  4/10       เราจะทำการหารดังนี้

 

 

ratio 4/10

 

 

                        =         หารเศษส่วน

 

2/5

                            =           2/5   

 

   ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการหาร   ด้วย  2 ทั้งเศษ จะไม่ทำให้ค่า ของพื้นที่แรงเงาในรูปไม่เปลี่ยนแปลง

   จำนวนพื้นที่ยังเท่าเดิมเสมอ             เพราะ  การหาร  2 ทั้งเศษ และส่วน     มีค่าเท่ากับ

   คูณด้วยค่าคงที่ เท่ากับ 1      เพราะ    2/2 = 1    ดังนั้น

 

  จากรูป ด้านบน พอจะได้คำตอบว่า          อัตราส่วนที่เท่ากัน                มีค่าเท่ากันเสมอ

  

            _________________________________________________________________________