ปัญหาการแก้โจทย์ เรื่องเปอร์เชนต์หรือ ร้อยละ ที่ติดค่าตัวแปร

 กรณีเป็นโจทย์ที่ให้หาค่าตัวแปรต่าง ๆ คือตัวที่ไม่ทราบค่า 

   1. ให้กำหนดตัวที่ไม่ทราบค่า ให้เป็นตัวแปร

   2. ยึดหลัก การของ อัตราส่วน แบบร้อยละ

       โดยต้องมีการกำหนดค่าให้มีด้านหนึ่งเป็นตัวแปรหารด้วย 100

        จะอยู่ในรูปแบบดังนี้

 

การหาค่าตัวแปร
 
 
การหาค่าตัวแปร
 
 
การหาค่าตัวแปร

 

   โดยที่    a,  b , c     คือ   จำนวนตัวเลขที่กำหนดมาให้

   x   เป็นตัวแปร  ที่ยังไม่รู้ค่า  ต้องการหา

     3. เมื่อตั้งค่าตัวแปรได้แล้วให้คูณไข้ว แก้สมการ หาค่าตัวแปรที่ต้องการ

   __________________________________________________

 

หา  10 %  ของ    550 

 วิธีทำ

โดยมีความหมายว่า

    หา    10 %          ของจำนวนทั้งหมด        550  

         1.    จาก 10 %     หา            ร้อยละ 10/100       

        2.   x   เป็นจำนวนที่ต้องการหา   550 คือ จำนวนทั้งหมด            หาค่าตัวแปร x

 

              จากที่เราศึกษากันมา ข้อสังเกตุ เรื่องอัตราส่วน

             จำนวนที่มีค่ามากสุด  หรือ  จำนวนทั้งหมด จะเป็นตัวหารเสมอ

          จัดให้อยู่ในรูปสมการอัตราส่วน

 

หาคาตัวแปร x

 

          ทำการคูณไข้ว  ตามกรรมวิธี อัตราส่วน

 

หาค่าตัวแปร โดยการคูณไข้ว

          นำมาคูณ

 

หาค่าตัวแปร x

 

    เราต้องการหาค่า  x ต้องย้ายให้เหลือ ค่า x ตัวเดียว

      ดังนั้น  100 จากที่คูณ กับ x  ย้ายไปอีกฝั่ง  จากคูณ เปลี่ยนเป็นหาร

 

หาค่าตัวแปร 100 จากคูณ ย้ายข้างไปหาร

 

     นำ  100 หาร   5500  ได้ค่า x                            ได้ค่า  x

 

     10 %  ของจำนวนทั้งหมด  550  

 ได้ เท่ากับ  55

 ______________________________________________________

 

      45  เป็นกี่เปอร์เซนต์ ของ  350
 
 วิธีทำ
 
ให้  45  เป็น  x  เปอร์เซนต์ ของ  350
 
 ดังนั้นเราจะได้
 
 หา 45 เป็นกี่เปอร์เซนต์ ของ 350
 
จัดให้อยู่ในรูปสมการอัตราส่วน
 
 จัดให้อยู่ในรูปสมการอัตราส่วน
 
ทำการคูณไข้ว แบบอัตราส่วน
 
 
ทำการคูณไข้ว แบบอัตราส่วน
 
ได้ผลคูณ
 
 
 หาค่าตัวแปร x
 
350  คูณกับ x ย้ายข้างไปเป็น หาร
 
 350 คูณกับ x ย้ายข้างไปเป็น หาร
 
ได้ค่า x

 45  เป็นกี่เปอร์เซนต์ ของ  350   คือ     คำตอบ

 

_____________________________________________________

20   เป็น  15  % ของจำนวนใด

ให้  20  เป็น   15 %  ของ  x

 

ดังนั้นเราจะได้

20  เป็น 15 % ของจำนวนใด

 

จัดให้อยู่ในรูปสมการอัตราส่วน

 

จัดให้อยู่ในรูปสมการอัตราส่วน

ทำการคูณไข้ว แบบอัตราส่วน 

 

ทำการคูณไข้ว แบบอัตราส่วน

 

ได้ผลคูณ

 

 ได้ผลคูณ

 

15   คูณกับ x ย้ายข้างไปเป็น   หาร 

 

15  คูณกับ x ย้ายข้างไปเป็น  หาร

 

คำตอบ

 

20   เป็น  15  % ของ    คำตอบ

 ______________________________________________