กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 3.4.1 การไม่เท่ากัน และ อสมการ 

 

1.  ให้ n เป็นจำนวนเต็ม  จงเลือกจำนวนที่เป็นคำตอบ ของอสมการ

     จาก (1) - (5) 

1. n < 5
  (1)  7      (2) 0     (3) 1     (4)  -2   (5)  5   
2. n >  - 4
  (1)  6    (2)  -1     (3)  -4   (4)  0    (5)  -9
3. n  <  0  
  (1) 2     (2) -2      (3)  0    (4)  6     (5) -5
4. n  ≤  0
  (1) 3     (2)  0      (3)  -4   (4)  -1   (5)  2
5. n  ≤  2
  (1)  -2   (2)  4      (3)  2    (4)   3   (5)   0
6. -1  <  n  ≤  4
  (1)  2    (2)  3       (3) -3   (4) 4    (5)   0
7. -10 <  n  <  4
  (1)  5   (2)  -1      (3)-10   (4) 4    (5)  0
8. 0  ≤   n  ≤  5
  (1) 1    (2)  0      (3)  5    (4) -1    (5) -2
  2. จงหาเซทคำตอบของอสมการ  และแสดงคำตอบโดยใช้เส้นจำนวน
1. x  +  2 >  2
2. x  -  4  ≤  2
3. 3  +  y <  7
4. y  -  2  ≥  -1
5. x  +  3 <  2
6. x  -   9 ≤  0
7. 2x  ≥  4
8.  x/7 > 0
9.  อสมการ 
10.

10. อสมการ

11.  11.อสมการ 
12.  12. อสมการ 
13.  13. อสมการ 
14.  14. อสมการ 
15.  15. อสมการ 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook