Print
Category: จำนวนจริง Real Numbers
Hits: 20989

กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 3.4.1 การไม่เท่ากัน และ อสมการ

1.  ให้ n เป็นจำนวนเต็ม  จงเลือกจำนวนที่เป็นคำตอบ ของอสมการ

     จาก (1) - (5) 

1. n < 5

(1)  7      (2) 0     (3) 1     (4)  -2   (5)  5   

   อสมการ

 

2. n >  - 4

(1)  6    (2)  -1     (3)  -4   (4)  0    (5)  -9

 

  อสมการ

3. n  <  0  

(1) 2     (2) -2      (3)  0    (4)  6     (5) -5

  อสมการ

4. n  ≤  0

(1) 3     (2)  0      (3)  -4   (4)  -1   (5)  2

  อสมการ

5. n  ≤  2

(1)  -2   (2)  4      (3)  2    (4)   3   (5)   0

  อสมการ

6. -1  <  n  ≤  4

(1)  2    (2)  3       (3) -3   (4) 4    (5)   0

  อสมการ

7. -10 <  n  <  4

(1)  5   (2)  -1      (3)-10   (4) 4    (5)  0

  อสมการ

8. 0  ≤   n  ≤  5

(1) 1    (2)  0      (3)  5    (4) -1    (5) -2

  อสมการ

2. จงหาเซทคำตอบของอสมการ  และแสดงคำตอบโดยใช้เส้นจำนวน
1.

x  +  2 >  2

 

 

  การแก้อสมการ

 

2. x  -  4  ≤  2
 

 การแก้อสมการ

 

3. 3  +  y <  7
 

 การแก้อสมการ

 

4. y  -  2  ≥  -1
 

 การแก้อสมการ

 

5. x  +  3 <  2
 

 การแก้อสมการ

 

6. x  -   9 ≤  0
 

 การแก้อสมการ

 

7. 2x  ≥  4
 

 การแก้อสมการ

 

8.  x/7 > 0
 

 การแก้อสมการ

 

9.  อสมการ 
 

 การแก้อสมการ

 

10.

10. อสมการ

 

 การแก้อสมการ

 

11.  11.อสมการ 
 

 การแก้อสมการ

 

12.  12. อสมการ 
 

 การแก้อสมการ

 

13.  13. อสมการ 
 

 การแก้อสมการ

 

14.  14. อสมการ 
 

 การแก้อสมการ

 

15.  15. อสมการ 
 

 การแก้อสมการ

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook