กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 3.4.3 การแก้อสมการ 

  1.  จงแก้อสมการและแสดงคำตอบโดยใช้เส้นจำนวน 
1. 4x + 2 > x + 7 
2.  2x - 1 <  x 
3.  8x - 5 ≥  3x  + 15 
4.  3x - 2 ≤  x  
5.  8  -  3x > x  
6.  5  -  3m ≤  6 - 4m  
7.  6 -  3m  ≥  3m  
8.  3m  <  m -  2 
9.  4(m - 3 )  ≤  3m 
10.   m  + 2   <  6 ( 2 + m )
11. x2 <  9 
12.  x2 >  4 
13.  x2+ 2x  >  3  
14.  x2- 4x <  5  
15  ( x - 1 )( x + 1 ) > 0
16.  x2- 6x + 9  
17.  x2+ 6x + 9 < 0 
18.  x2+ 4x + 4  ≥  0 
19.  ( x - 3 )2 >  0 
20.  x2- 9x - 10 < 0 
 

2.   ลิฟท์ของที่ทำงานแห่งหนึ่งสามารถแห่งหนึ่งสามารถจุคนได้ n คน 

โดยที่น้ำหนักเฉลี่ย ของแต่ละคนเท่ากับ 80  กิโลกรัม  ถ้าลิฟท์

ตัวนี้บรรทุกน้ำหนักได้มากที่สุด 1,650 กิโลกรัม ลิฟท์ตัวนี้

ควรจะบรรจุคนได้ไม่เกินกี่คน 

 

3.  ที่จอดรถศูนย์การค้าแห่งหนึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 8,000  ตารางเมตร

และจะต้องแบ่งเป็นทางวิ่งรถ  950 ตารางเมตร ถ้ากำหนดให้

พื้นที่จอดรถคันหนึ่งเท่ากับ 20 ตารางเมตร ที่จอดรถแห่งนี้

จะให้บริการกับรถที่ลูกค้า นำมาจอดได้มากที่สุดกี่คัน 

 

4.  บริษัท ก. คิดค่าเช่ารถวันละ  1,800 บาท โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

อื่นอีก  บริษัท ข คิดค่าเช่ารถวันละ 1,000 บาท และคิดค่า

เช่าเพิ่มจากจำนวนกิโลเมตรที่วิ่งไป อีกกิโลเมตรละ 2 บาท ถามว่า

1. 

 

ถ้าเช่ารถจากบริษัท ข รถที่เช่าไปจะวิ่งได้กี่กิโลเมตร

จึงจะมีค่าเช่าไม่เกินวันละ 1,800 บาท 

2. 

 

ถ้าต้องการใช้รถวันละ 600 กิโลเมตร ควรเช่าจากบรฺษัทใด

จึงจะประหยัดราคาค่าเช่ารถ 

 

5.  แม่ค้าขายไก่ย่าง ขายไก่ย่างได้ตัวละ 80  บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเป็น

ค่าเช่าร้านวันละ  100 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งค่าไก่สด

คิดเป็นต้นทุนแล้วตัวละ 60 บาท ถ้าต้องการกำไรไม่ต่ำกว่า 500 บาท

จะต้องขายไก่ให้ได้วันละกี่ตัว 

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook